Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα - απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1998 (1η - 2η Δέσμη)


Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1998 (1η – 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο . Α.α) Πως ορίζεται ο αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια ένωσή του. β) Να γραφούν οι ηλεκτρονικοί τύποι των ενώσεων Η2Ο - Ο- Η2Ο2 – ΟF2. Με βάση αυτούς τους ηλεκτρονικούς τύπους να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του οξυγόνου σε κάθε μια από τις ενώσεις αυτές. Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: Η=1, Ο=8, F=9.
Β. α) Δίνονται τα άτομα των στοιχείων Α και Β, τα οποία έχουν στην εξωτερική τους στοιβάδα 1 και 7 ηλεκτρόνια αντίστοιχα. Τι είδους δεσμοί μπορούν να σχηματισθούν μεταξύ των ατόμων Α και Β, μεταξύ των ατόμων του Α και μεταξύ των ατόμων του Β;
β) Σε ένα χημικό εργαστήριο υπάρχουν τρία δοχεία κατασκευασμένα από χαλκό και δύο δοχεία κατασκευασμένα από αργίλιο. Στα δοχεία αυτά θέλουμε να αποθηκεύσουμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλοιωθούν, τα παρακάτω διαλύματα: 1) Θειϊκού σιδήρου (ΙΙ) FeSO4   2) Χλωριούχου καλίου KCl  3) Θειϊκού μαγνησίου MgSO4  4) Νιτρικού ψευδαργύρου Ζη(ΝΟ3)2  5) Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Σε τι είδους δοχείο πρέπει να αποθηκεύσετε κάθε διάλυμα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Δίνεται η ηλεκτροχημική σειρά των στοιχείων K, Na, Mg. Al, Zn, Fe, H2, Cu, Hg.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. Α. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με τις οποίες γίνονται οι παρακάτω μετατροπές
1) Αιθανικός μεθυλεστέρας σε αιθανόλη.
2) Χλωροφόρμιο σε μεθανικό νάτριο.
3) CH3CN σε αιθανικό οξύ.
4) Αιθίνιο σε C2Cu2.
5) Χλωροαιθάνιο σε διαιθύλ- αιθέρα.

Β. Η σύνθεση του γαλακτικού οξέος μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικούς τρόπους που περιγράφονται στο διπλανό σχήμα:

Να γραφούν οι επιμέρους χημικές εξισώσεις και οι μοριακοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. ΖΗΤΗΜΑ 3ο. 1 mol NaOH  αντιδρά πλήρως με 1 lt υδατικού διαλύματος που περιέχει 1 mol του οξέος ΗΑ και 1 mol ενός άλλου οξέος ΗΒ, οπότε εξουδετερώνεται το 25% της ποσότητας του οξέος ΗΑ και το 75% της ποσότητας του οξέος ΗΒ. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ ΚΗΑ = 10-5 .
α) Να υπολογισθεί η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου του διαλύματος που προκύπτει ((Η+ ) = 3 10-5 Μ)
β) Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΒ (9 10-5 )
(ΣΗΜ. Οι σταθερές ιοντισμού και των δυο οξέων είναι πολύ μικρές και επομένως για την απλούστευση των υπολογισμών πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσεγγίσεις. Να θεωρήσετε ότι ο όγκος του διαλύματος των ασθενών οξέων δεν μεταβάλλεται με την προσθήκη του NaOH)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο . Μίγμα μεθανόλης και φορμαλδεύδης θερμαίνεται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος NaOH, οπότε η ποσότητα της μεθανόλης τετραπλασιάζεται. Το μίγμα που προκύπτει εξατμίζεται μέχρι ξηρού και πυρώνεται στους 400 C .
Στο στερεό υπόλειμμα προσθέτουμε περίσσεια θειϊκού οξέος και θερμαίνουμε.
Τα αέρια που εκλύονται διαβιβάζονται σε διάλυμα NaOH, οπότε παρατηρείται αύξηση του βάρους του διαλύματος κατά 1,32 gr.
α) Να υπολογίσετε την ποσότητα φορμαλδεύδης που υπήρχε στο αρχικό μίγμα. (0,12 mol HCHO)
β) Να υπολογίσετε τον όγκο διαλύματος KMnO4  0,1 Μ οξινισμένου με θειϊκό οξύ, που απαιτείται για την πλήρη οξείδωση ολόκληρης της ποσότητας του αρχικού μίγματος. (1,2 lt)
Δίνονται τα ατομικά βάρη: C=12, O=16, H=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: