Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Θέματα - απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1994 (1η - 2η Δέσμη)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1994 (1η – 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ Α 1) Επίδραση της μεταβολής της πιέσεως στην ταχύτητα και στη θέση της χημικής ισορροπίας μιας αντιδράσεως.
2) Τι είναι κολλοειδή; (ορισμός) Γιατί δεν καταβυθίζονται τα διεσπαρμένα σωματίδια του κολλοειδούς; Τι ονομάζεται και πως επιτυγχάνεται η κροκίδωση (θρόμβωση) ενός κολλοειδούς; Τι είναι η ηλεκτροφόρηση;

ΖΗΤΗΜΑ Β 1) Να δώσετε από ένα παράδειγμα παρασκευής αλκανίου, αιθέρα, εστέρα, νιτριλίου και νιτροπαραφίνης, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη αλκυλαγονίδιο και να γράψετε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.
2) Αφυδάτωση κορεσμένων μονοσθενών αλκολών.

ΖΗΤΗΜΑ Γ  Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα Α και Β σε θερμοκρασία 25o C 
Το διάλυμα Α έχει όγκο 500 ml και περιεκτικότητα 0,1 Μ σε  NaOH.
Το διάλυμα Β έχει όγκο 1000 ml, περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ και εμφανίζει  pH =3.
Τα διαλύματα Α και Β αναμιγνύονται, οπότε προκύπτει νέο διάλυμα Γ.
1) Να υπολογιστεί το pH  του διαλύματος Α και η μοριακή κατ’ όγκο συγκέντρωση του διαλύματος Β.
2) Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Γ.
Η σταθερά διαστάσεως του οξέος ΗΑ είναι Κα = 10-5 και επομένως για την απλούστευση των υπολογισμών πρέπει να γίνουν οι προσεγγίσεις που υποδεικνύονται σε αντίστοιχες ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου.
Δίνεται η σταθερά του γινομένου των συγκεντρώσεων των ιόντων νερού Κw =10-14.
(13  0,1M  5)

ΖΗΤΗΜΑ Δ.  Ένα ομογενές μίγμα αποτελείται από δύο (2) ισομερείς ενώσεις με μοριακό τύπο C4H10O. Από τα συστατικά του μίγματος μόνο η μία ένωση μπορεί να οξειδωθεί με  παρουσία οξέος, χωρίς να διασπαστεί το μόριο της.
Το αρχικό μίγμα χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη.
Το πρώτο μέρος του μίγματος αντιδρά με ιώδιο (J2) παρουσία NaOH, οπότε σχηματίζεται κίτρινο ίζημα.
Το δεύτερο μέρος του μίγματος απαιτεί για την πλήρη οξείδωση της οξειδώσιμης ένωσης 100 ml διαλύματος KMnO4 παρουσία H2SO4.
Το τρίτο μέρος του μίγματος αντιδρά με περίσσεια μεταλλικού νατρίου, οπότε ελευθερώνονται 1,12 lt Η2  μετρημένα σε κανονικές συνθήκες.
1) Να γραφούν όλοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των ενώσεων που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο
2) Ν γραφούν οι χημικές εξισώσεις όλων των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν.
3) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος και να υπολογιστεί η μάζα του κάθε συστατικού στο αρχικό μίγμα.
Όλες οι αναφερόμενες αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές.
Δίνονται τα ατομικά βάρη
(1) βουτανόλη1,  βουτανόλη2,  2μέθυλο βουτανόλη1,  2μέθυλο βουτανόλη2,
μεθυλ–προπυλ-αιθέρας, μεθυλ-ισοπροπυλ-αιθέρας, διαιθυλ-αιθέρας.
(3) 8,88g βουτανόλης-2   και 13,32g  2-μέθυλο-προπανόλης-2.


Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Θέματα - απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1993

Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων 1993 (1η -2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ Α  1) Πως επηρεάζει τη θέση της χημικής ισορροπίας η μεταβολή της συγκεντ΄ρωσεως ενός ή περισσοτέρων σωμάτων που μετέχουν σε μια χημική αντίδραση;
Πως προκύπτει ο νόμος της χημικής ισορροπίας με την εφαρμογή του νόμου δράσεως των μαζών των Guldberg και             Waage;
Ποια άλλη μορφή μπορεί να πάρει ο νόμος της χημικής ισορροπίας, όταν τα σώματα που συμμετέχουν στην αντίδραση είναι αέρια;

2) Τι είναι η ηλεκτροχημική σειρά των στοιχείων και τι πληροφορίες παρέχει ως προς την οξειδοαναγωγική συμπεριφορά των στοιχείων;


ΖΗΤΗΜΑ Β 1) Πως εκδηλώνεται ο ασθενής όξινος χαρακτήρας του ακετυλένιου και γενικότερα των αλκινίων του τύπου RCCH; Δώστε παραδείγματα. Πως ανιχνεύονται οι ενώσεις αυτές;
2) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αμίνες πως παρασκευάζονται και ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητές τους;

ΖΗΤΗΜΑ Γ.  3 gr θείου διαλύονται σε 100 gr κυκλοεξανίου C6 H12 .
Το σχηματιζόμενο διάλυμα έχει σημείο πήξεως 4,16 oC
1) Να βρεθεί η ατομικότητα του θείου στο διάλυμα (ο μοριακός τύπος)
2) Να υπολογιστεί η ωσμωτική πίεση του διαλύματος στους 27  oC
Δίνονται:
Η κρυοσκοπική σταθερά του κυκλοεξανίου Kf = 20o C
Το σημείο πήξεως του κυκλοεξανίου: 6,5 oC
Τα ατομικά βάρη θείο=32 υδρογόνο=1 άνθρακας=12
Η πυκνότητα του διαλύματος στους 27 =1,03 103 gr /lt  
Η σταθερά των αερίων R = 0,082 lt atm/grad mole
(S8 , 2,883 atm)

ΖΗΤΗΜΑ Δ. Ορισμένη ποσότητα κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης Α, η οποία περιέχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα αφυδατώνεται πλήρως και δίνει εν μέρει την ένωση Β και εν μέρει την ένωση Γ.
Η ένωση Γ αντιδρά πλήρως με περίσσεια  HJ  και δίνει μια μοναδική οργανική ένωση Δ, η οποία παρουσία ερυθρού φωσφόρου, αντιδρά με την περίσσεια του και ανάγεται πλήρως προς την οργανική ένωση Ε.
Η ένωση Ε διαβιβάζεται σε σωλήνα, ο οποίος περιέχει CuO  σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως. Μετά την πλήρη καύση και την απομάκρυνση των προϊόντων καύσης, το βάρος του σωλήνα ελαττώνεται κατά 83,2 g.
Η παραγόμενη μάζα της ένωσης Β είναι 5,6 και αποχρωματίζει 200 διαλύματος Br2 περιεκτικότητας 8% κ.ο.
1) Να γραφούν οι εξισώσεις όλων των χημικών αντιδράσεων, οι μοριακοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ και να υπολογιστούν τα ποσοστά μετατροπής της ενώσεως Α στις ενώσεις Β και Γ. (80% της βουτανόλης-2 μετατρέπεται σε αιθένιο και 20% σε βουτένιο-2)
2) Να γραφούν και να ονομασθούν τα δυνατά στερεοϊσομερή των ενώσεων Α και Β.
Να γραφεί ο συντακτικός τύπος της Γ και να ονομασθεί η ένωση.
Ατομικά βάρη Υδρογόνο =1 Άνθρακας =12 Βρώμιο =80.
(Α: D-βουτανόλη-2  L-βουτανόλη-2   Β: cis-βουτένιο-2   trans-βουτένιο-2 
Γ: δι-δευτεροταγής βουτυλαιθέρας, ή δι-(1-μεθυλο-προπυλο)-αιθέρας ή 2-(δευτ.-βουτοξυ)-βουτάνιο) 
Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων 1992 - Δέσμες 1η - 2η


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  Γενικών Εξετάσεων 1992 – Δέσμες 1η – 2η


ΖΗΤΗΜΑ 1ο .  (α) Τι ονομάζεται θερμότητα μιας αντίδρασης; Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της θερμότητας μιας αντιδράσεως; Τι ονομάζεται θερμότητα σχηματισμού και τι θερμότητα εξουδετερώσεως;
(β) Τι ονομάζεται ομογενής καταλυτική αντίδραση; Τι ονομάζεται ετερογενής καταλυτική αντίδραση; Τι ονομάζεται αυτοκατάλυση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. (α) Χημικές ιδιότητες και χρήσεις της φορμαλδεϋδης.
(β) Παρασκευές και χημικές ιδιότητες του οξαλικού οξέος.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Μετά την προσθήκη αρκετά μεγάλης ποσότητας Mn(OH)2 σε 1 lit νερού, αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ ιόντων και στερεού ιζήματος.
Η συγκέντρωση των ιόντων (Η+)  στο διάλυμα είναι 10-10 grion/lit.
Να υπολογιστεί η μεταβολή της ποσότητας του αρχικά αδιάλυτου ιζήματος στις δυο παρακάτω περιπτώσεις:
(α) όταν το pH του διαλύματος ρυθμίζεται στην τιμή 9. (θα διαλυθούν 0,44055 gr Mn(OH)2 – το αρχικό ίζημα θα ελαττωθεί κατά 0,44 gr περίπου)
και (β) όταν το pH του διαλύματος ρυθμίζεται στην τιμή 11. (θα καταβυθιστούν περίπου 0,0044gr Mn(OH)2 – το αρχικό ίζημα θα αυξηθεί κατά 0,0044 gr ή 4,4 mgr περίπου)
Διευκρινίζεται ότι κατά την προσθήκη του Mn(OH)2 και κατά τις ρυθμίσεις του pH δεν μεταβάλλεται ο αρχικός όγκος του διαλύματος και ότι το Mn(OH)2 είναι δυσδιάλυτο σώμα και ισχυρός ηλεκτρολύτης. Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.
Δίνεται KW = 10-14 . Ατομικά βάρη Μn = 55, O=16, H=1.

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Ένα υδατικό διάλυμα περιέχει ισομοριακές ποσότητες οξικού οξέος και ενός άλλου κορεσμένου μονοκαρβονικού οξέος Α.
Το διάλυμα αυτό εξουδετερώνεται πλήρως με Ca(OH)2 και στη συνέχεια θερμαίνεται μέχρι πλήρους εξατμίσεως του νερού.
Μετά την πύρωση του στερεού υπολείμματος παράγεται η οργανική ένωση Β.
Η αλκοόλη C3 H8 O (ένωση Γ) αντιδρά με J2  και διάλυμα NaOH  και δίνει κίτρινο ίζημα.
Η ένωση Γ μετατρέπεται στο αντίστοιχο αλκυλαγονίδιο το οποίο εν συνεχεία μετετρέπεται σε αντιδραστήριο Grignard.
Αυτό το αντιδραστήριο Grignard αντιδρά με ακεταλδεύδη και το προϊόν της αντιδράσεως υδρολύεται οπότε σχηματίζεται η οργανική ένωση Δ, η οποία με οξείδωση μετατρέπεται στην ένωση Β.
Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που περιγράφονται παραπάνω και να καθοριστούν οι χημικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ.
(Α: μέθυλο-προπανικό οξύ,   Β: μέθυλο-βουτανόνη ή μέθυλο-ισοπρόπυλο κετόνη,
Γ: προπανόλη-2 ή ισοπροπυλική αλκόλη    Δ: 3-μέθυλο-βουτανόλη-2)


Έγραφαν τότε στο «ΕΘΝΟΣ»
…. Το επίπεδο δυσκολίας της μιας άσκησης (ζήτημα 3ο) της Χημείας, άφησε άφωνους τους υποψήφιους της 1ης και της 2ης Δέσμης και αιφνιδίασε ακόμα και τους καθηγητές.
«Τόσο δύσκολη άσκηση δεν έχει τεθεί άλλη φορά στις γενικές εξετάσεις, θα δυσκολευτούν να τη λύσουν ακόμα και οι χημικοί», είπαν κάποιοι υποψήφιοι που τα καταφέρνουν καλά στη Χημεία.
Από πλευράς καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα, μόνο κολακευτικά λόγια ακούστηκαν για την ΚΕΓΕ που επέλεξε τα χτεσινά θέματα Χημείας.
Για πρώτη φορά, δήλωναν στο «Έθνος», επελέγη ένα θέμα τέτοιου επιπέδου. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο ψεγάδι.
Η άσκηση, εκτός από δύσκολη, χαρακτηρίζεται και αρκετά «έξυπνη», διότι ήταν διατυπωμένη με κάποια ορολογία που απαιτούσε «χημική κατανόηση» από πλευράς του υποψηφίου που θα επιχειρούσε να την αντιμετωπίσει.
Κατόπιν τούτου, αναμένεται να βρεθούν ελάχιστοι μαθητές που έχουν αγγίξει το «άριστα». Από την όλη ιστορία θα ευνοηθούν οι παλιοί απόφοιτοι που πέρσι (1991) πέτυχαν υψηλή βαθμολογία όσον αφορά τη Χημεία…


Ήταν όμως έτσι ωραία τα πράγματα, ή οι χημικοί είχαν κατά νου το συντεχνιακό συμφέρον (δεν το κατακρίνω που λέει γνωστός μου)…
Το 3ο θέμα ήταν το πιο στρυφνό στις εξετάσεις χημείας των δεσμών (1984-2001), ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιδεολογικής κατάστρωσης των επιμέρους ερωτημάτων.
Λες και φτιάχτηκε ειδικά να μη δώσει μια ευκαιρία μια νύξη για την επίλυσή της στους διαγωνιζόμενους. Διακρίνονταν καθαρά ότι ο θεματοδότης μετέφερε την πανεπιστημιακή ορολογία των εργαστηριών χημείας στη μέση εκπαίδευση και μάλιστα μέσω των εξετάσεων.
1) Η διαδικασία  «ρυθμίζομε το pH» ήταν παντελώς  άγνωστη σε όλους σχεδόν τους διαγωνιζόμενους, ούτε το σχολικό βιβλίο ανέφερε κάτι, ακόμη και τα προπαρασκευαστικά βιβλία χημείας είχαν κάτι, χώρια που το επίσημο σχολικό βιβλίο κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας από πειραματικές δραστηριότητες, ακόμη και τα σχήματά του ήταν ανύπαρκτα 3.4 σε όλο το βιβλίο.
2) Η άσκηση θα άλλαζε όψη, θα υπέδειχνε  δρόμους λύσης αν ζητούσε πρώτη ερώτηση τη συγκέντρωση των ενυδατωμένων ιόντων μαγγανίου, μετά την τιμή του γινομένου διαλυτότητας.
3) Πριν περάσει στο τι συμβαίνει στο ίζημα, μπορούσαν να ζητήσουν τη νέα συγκέντρωση των ιόντων μαγγανίου στο νέο διάλυμα, να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή την μαγική  ρύθμιση του πεχά, π.χ. αν άλλαζε ο όγκος του αρχικού διαλύματος κλπ

(ΣΗΜ Ήταν η τελευταία φορά που δίδαξα χημεία σε δεύτερη δέσμη στο Σχολείο.
Τον Σεπτέμβριο του 1992 θα ξεκινούσε η πειραματική εφαρμογή του προγράμματος PSSC …)


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας Γενικών εξέτάσεων 1984 (1η - 2η Δέσμη)


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γενικών εξετάσεων 1984 (1η – 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ Α.   (α) Τι είναι ο δεσμός υδρογόνου, ποια η φύση του και ποια είναι τα αποτελέσματά του; Εξηγείστε γιατί διαφέρουν τα Σ.Ζ. και η διαλυτότητα των αλκοολών από των αιθέρων, που έχουν τα ίδια ή παραπλήσια ΜΒ με αυτές.
(β) Που εμφανίζεται και που οφείλεται η γεωμετρική ισομέρεια; Εξετάστε την ύπαρξη γεωμετρικών ισομερών στις περιπτώσεις του αιθυλένιου και του βουτένιου 2.

ΖΗΤΗΜΑ Β.  (α) Πως μεταβάλλεται η οξειδωτική και η αναγωγική ικανότητα των στοιχείων σε σχέση με την ηλεκτραρνητικότητα και την ηλεκτροθετικότητά τους και σε σχέση με τη θέση τους στο περιοδικό σύστημα.
(β) Που οδηγεί ο πολυμερισμός του ακετυλένιου, του ισοπρένιου, του βουταδιένιου, του χλωροπρένιου.

ΖΗΤΗΜΑ Γ.  Σε 1 lt διαλύματος ασθενούς μονοβασικού οξέος περιέχονται 1 mole του οξέος.
(α) Αν η σταθερά διαστάσεως του οξέος είναι Ka = 10-6  να βρεθεί ο βαθμός διαστάσεως του οξέος στο παραπάνω διάλυμα. ( 10-3 )
(β) Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε 1 mole ΚΟΗ, χωρίς να μεταβληθούν ο όγκος και οι συνθήκες του διαλύματος. Αν η σταθερά του γινομένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού στις παραπάνω συνθήκες είναι KW = 10-14 να βρεθεί το pH του νέου διαλύματος. (10 )
(γ) Στο νέο αυτό διάλυμα προσθέτουμε 1 lt διαλύματος άλατος μονοσθενούς ανιόντος Μ+. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη συγκέντρωση του προστιθεμένου διαλύματος του άλατος,  ώστε μετά την ανάμειξη των δυο διαλυμάτων να αρχίσει να σχηματίζεται ίζημα του υδροξειδίου του μετάλλου Μ;
Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων δεν συμβαίνει συστολή ή διαστολή των όγκων τους. Δίνεται ότι στις παραπάνω συνθήκες η σταθερά του γινομένου διαλυτότητας του σχηματιζομένου υδροξειδίου του μετάλλου είναι KSP = 10-16  ( 2 ριζα2 10-12 )


ΖΗΤΗΜΑ Δ.  Το αιθερικό διάλυμα ενός αλκυλοβρωμίδιου (Α) με χημικό τύπο RBr σχηματίζει με μεταλλικό Mg την αντίστοιχη ένωση Grignard.
Η ένωση αυτή επιδρά σε ακεταλδεϋδη και το προϊόν υδρολύεται.
Η οργανική ένωση (Β) που σχηματίζεται,  μετατρέπεται με την επίδραση HBr στις κατάλληλες συνθήκες σε αλκυλοβρωμίδιο (Γ) του οποίου η ένωση  Grignard  υδρολύεται και δίνει αλκάνιο (Δ).
Με δεδομένο ότι το ίδιο αλκάνιο (Δ) σχηματίζεται και από το αρχικό αλκυλοβρωμίδιο (Α) με τη μέθοδο Wurtz ζητείται να προσδιοριστούν και να ονομασθούν οι ενώσεις Α εως Δ.

Τον Ιούνιο του 1984 ήταν η πρώτη φορά που εξεταζόταν η Χημεία σ’ αυτή τη μεγάλη έκταση από το βιβλίο του Παύλου Σακελλαρίδη.
Με τη νέα διδακτέα – εξεταστέα ύλη και με το βιβλίο της Χημείας του καθηγητή του ΕΜΠ Παύλου Σακελλαρίδη – διετέλεσε Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπουργός στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα - σημειώθηκε ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα στη διδασκαλία της Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση.
Ειδικά η ύλη της  γενικής (ανόργανης) Χημείας περιλάμβανε χημικούς δεσμόυς, χημική ισορροπία (Kc , KP ), ιοντική ισορροπία, γινόμενο διαλυτότητας, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Η ύλη της οργανικής χημείας, έχω τη γνώμη, ότι δεν άνοιγε νέο δρόμο και εν πολλοίς παρέμεινε σε σχολαστικές λεπτομέρειες, εξέταζε πλήθος ενώσεων (όπως στο κεφάλαιο των οξέων) και δεν εστίαζε σε γενικές αρχές. 
Με βάση τη νέα ύλη γράφτηκαν αρκετά «βοηθητικά» βιβλία, όπως τα βιβλία των Κορέση – Ντάση, των Κεφαλονίτη – Χρηστίδη, του Τουφεξή, του Ιακώβου, και αργότερα του Σαλτερή, όπως θυμάμαι πρόχειρα και ενδεικτικά (ασφαλώς υπήρξαν και άλλα εξ ίσου χρήσιμα)
……………………………….
Η εξεταστέα ύλη καθορίστηκε σχεδόν αιφνιδιαστικά  το Πάσχα του 1984.
Κανείς δεν ανέμενε ότι θα ήταν τόσο αχανής. Ο τότε υπουργός παιδείας Απ. Κακλαμάνης σε συνάντησή του με την τοπική ΕΛΜΕ των Ιωαννίνων ζήτησε το λόγο γιατί δεν είχε προχωρήσει η ύλη. Έτσι μετά το Πάσχα τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε να τελειώσουμε την ύλη, τα τελευταία  και πιο σπαστικά κεφάλαια της  οργανικής χημείας.
Η ύλη από τότε (το Πάσχα του 1984) δεν «πειράχτηκε» ποτέ μέχρι την λήξη του συστήματος των δεσμών. Θα μπορούσαν να αφαιρεθούν πολλά άχρηστα πράγματα από την εξεταζόμενη ύλη, ενώ με ένα ρετουσάρισμα του βιβλίου θα μπορούσαν να εισαχθούν πιο νέα πράγματα. Αλλά για να επεμβεί το Υπουργείο Παιδείας σε ένα βιβλίο πρέπει να έχει την …άδεια του συγγραφέα!
Η χημεία  διδασκόταν τρεις ώρες την εβδομάδα στην 1η – 2η δέσμη της Γ Λυκείου, οι γενικές εξετάσεις ξεκινούσαν στο μέσον του Ιουνίου. Αρκετές φορές με τις αλλαγές που γίνονταν, πριν τις γενικές υπήρχαν οι απολυτήριες στην ίδια ύλη.

Η διδακτέα – εξεταζόμενη ύλη ήταν
Από την Ανόργανη – Γενική Χημεία τα κεφάλαια
1) Ιδιότητες μη ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων
2) Χημική αντίδραση. Ταχύτητα αντιδράσεως και παράγοντες που την επηρεάζουν
3) Χημική ισορροπία
4) Ηλεκτρονική θεωρία του σθένους – Χημικοί δεσμοί
5) Ιδιότητες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων (Ιοντική ισορροπία)
6) Οξείδωση – Αναγωγή

Από την Οργανική Χημεία
1) Εισαγωγή
2) Σύσταση των οργανικών ενώσεων
3) Ονοματολογία – Ισομέρειες των οργανικών ενώσεων
4) Οργανικές αντιδράσεις
5) Υδρογονάνθρακες
6) Αλκυλαλογονίδια
7) Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες
8) Πολυαλογονοπαράγωγα των υδρογονανθράκων
9) Αιθέρες
10) Καρβονυλικές ενώσεις (αλδεϋδες και κετόνες)
11) Οργανικά οξέα (κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα, ακόρεστα οξέα, δικαρβονικά οξέα, υδροξυοξέα)
12) Εστέρες
13) Οπτική ισομέρεια
14) Αζωτούχες ενώσεις
15) Αμινοξέα

Η ύλη θα μπορούσε να συμμαζευτεί, να κοπούν άχρηστες λεπτομέρειες (φυσικές ιδιότητες, χρήσεις, εξεζητημένα πράγματα στα ακόρεστα οξέα, υδροξυοξέα, και να απαλειφθούν οι αζωτούχες ενώσεις και τα αμινοξέα – νομίζω μάλιστα ότι μόνο μια φορά τέθηκε θεωρία από τις αμίνες και ποτέ από τα αμινοξέα)

Σαν μην έφθαναν όλα αυτά, στις εξετάσεις του 1984, πρόκυψε εξεταστικό λάθος στο τρίτο θέμα με το γινόμενο διαλυτότητας (θέματα με γινόμενο διαλυτότητας δεν ήταν συχνά διότι θεωρούνταν δύσκολα) αλλά ο καλός θεματοδότης το επέλεξε να εγκαινιάσει την πρώτη φορά που έμπαιναν θέματα από όλη αυτή την αχανή και γεμάτη πληροφορίες ύλη,  που έπρεπε να απομνημονευθούν για τα δύο πρώτα θέματα της θεωρίας.
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, έρχεται λάθος λύση στα βαθμολογικά που θεωρούσε το βαθμό διαστάσεως σταθερό στο τρίτο ερώτημα του τρίτου θέματος , μολονότι με την προσθήκη  του διαλύματος του άλατος το διάλυμα είχε αραιωθεί και επομένως είχε αυξηθεί ο βαθμός διαστάσεως
Είχε μαθευτεί, αργότερα, ότι ο τότε υπουργός Κακλαμάνης, απαίτησε να λύσει μπροστά του το επίμαχο θέμα ο σεβάσμιος καθηγητής της Φυσικοχημείας του ΕΜΠ, ε συμβαίνουν αυτά, το κυνήγι του αγριόχοιρου έχει ενίοτε ατυχήματα μεταξύ των κυνηγών της νύχτας, του καρτεριού της παγάνας ….
Η ζητούμενη λύση στο Γ θέμα είχε πλέον μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, διότι από την τόσο μεγάλη αραίωση, η ζητούμενη ποσότητα του άλατος ξέφευγε από την ελάχιστη δυνατή ακρίβεια των οργάνων μέτρησης – δεν μπορούσε δηλαδή να ζυγιστεί με τον πιο υπερευαίσθητο ζυγό …..

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων 1991 (1η - 2η Δέσμη)
Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων  1991 (1η  - 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο . (α) Είναι γνωστό ότι δεσμοί ηλεκτροστατικής φύσεως σχηματίζονται μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιόντων. Σε ποιες περιπτώσεις σχηματίζονται δεσμοί ηλεκτροστατικής φύσεως; Περιγράψτε τους δεσμούς αυτούς και δώστε δύο παραδείγματα.
(β) Δώστε τον ορισμό της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης και αναφέρατε τους παράγοντες, οι οποίοι την επηρεάζουν. Ποια η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των αντιδράσεων και που οφείλεται;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. (α) Ποιες είναι οι χημικές ιδιότητες των κορεσμένων υδρογονανθράκων;
(β) Να γραφεί το γενικό σχήμα πολυμερισμού των αλκενίων. Να γραφούν τα ονόματα και οι χημικοί τύποι των κυριότερων πολυμερών του αιθυλένιου και των παραγώγων του.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Σε κενό δοχείο όγκου 10 lt εισάγονται 0,5 moles Η2 και 0,5 moles J2, τα οποία θερμαίνονται στους 448 oC . Στη θερμοκρασία αυτή, για τη χημική αντίδραση H2 + J2 === 2HJ
η σταθερά της χημικής ισορροπίας KC  είναι 64.
Να υπολογιστούν: (α) Η σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης η σχετική με τις μερικές πιέσεις KP στην ίδια θερμοκρασία (448 oC )
(β) Η σύσταση του μίγματος στους 448o C μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας.
(γ) Η ολική πίεση που ασκείται στο δοχείο, όταν η θερμοκρασία ανέλθει στους 727 o C.
Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R = 0,082 atm lt/ mole 0K

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Κορεσμένη οργανική ένωση Α με μοριακό τύπο  αντιδρά με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου NaOH   και δίνει μίγμα δύο οργανικών ενώσεων Β και Γ.
Οι ενώσεις Β και Γ διαχωρίζονται κατάλληλα χωρίς απώλειες.
Η συνολική ποσότητα της ένωσης Β που έχει παραχθεί, διαλύεται σε νερό και ηλεκτρολύεται πλήρως. Κατά την ηλεκτρόλυση σχηματίζονται 5,6 lt αερίου οργανικής ένωσης, η οποία όταν καεί με περίσσεια οξυγόνου, παράγει διπλάσιο όγκο διοξειδίου του άνθρακα CO2 . Οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν σε κανονικές συνθήκες.
Η συνολική ποσότητα της ένωσης Γ οξειδώνεται πλήρως, χωρίς να διασπασθεί η ανθρακική αλυσίδα, αποχρωματίζοντας 400 όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου KMnO4  2,5 N.
Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Β, Γ, και Α.

……………………………………….
(από τη σύντομη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην alfavita.gr)

Το Νοέμβριο του 1990 δημοσιεύονται στα ΦΕΚ 154Α, 155Α και 156 Α / 21-11-1990 το Π.Δ. 390/90 «Οργάνωση και Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων», το Π.Δ. 392/90 «Οργάνωση και Λειτουργία Λυκείων» και το Π.Δ. 393/90 «Οργάνωση και Λειτουργία Γυμνασίων». Τα Π.Δ. επαναφέρουν τις εξετάσεις και τη βαθμολογία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και καθιερώνουν τις «μονάδες παιδαγωγικού ελέγχου» ανάλογα με τις οποίες χαρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών.

Στις 22/11/1990, μέρα που δημοσιεύονται στο Φύλλο της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ) τα Π.Δ. που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Ηρακλείου Κρήτης, της Κέρκυρας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν τα σχολεία τους. Ακολουθεί η Αθήνα και μέχρι 10/12/1990 καταλαμβάνονται εκατοντάδες Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα. Γίνονται συγκρούσεις μέσα και έξω από τα κατειλημμένα σχολεία καθώς γονείς και μέλη του κυβερνώντος κόμματος προσπαθούν να σταματήσουν τις καταλήψεις. Σε μια από αυτές δολοφονείται στην Πάτρα ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας στις 8/1/1991.

Η παραίτηση του Υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου, η ανακοίνωση από το νέο Υπουργό Γιώργο Σουφλιά ( 10 Ιαν 1991 – 13 Οκτ 1993 ) ότι τα Π.Δ. δεν θα ισχύσουν και θα «συζητηθούν εξ αρχής ως προς το περιεχόμενό τους», η εξαγγελία για επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση 15 δις και κυρίως ο «πόλεμος του Κόλπου» (18/1/91) «ξεθυμαίνουν» τις μαθητικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ «η έκρηξη του μαθητικού κινήματος ήταν το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς αυτής. Εξέφρασε με αυτόνομο τρόπο και με άμεσες μορφές δημοκρατίας την αντίδραση στις κυβερνητικές αυτές επιλογές. Αναπτύχθηκε στο γόνιμο έδαφος των μεγάλων αγώνων για καλύτερη Παιδεία και μόρφωση. Αφομοίωσε και συνδέθηκε με τους αγώνες, τα αιτήματα και τις προσδοκίες των δικών μας αγώνων» (Μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο της ΟΛΜΕ, τευχ. 620/1991, σ. 5).
………………
Υφυπουργοί ΥΠΕΠΘ στο διάστημα αυτό (10 Απρ. 1990 – 13 Οκτ.1993) των κυβερνήσεων της Ν.Δ. διετέλεσαν
Βασίλειος Μπεκίρης (11 Απρ. 1990 – 2 Δεκ. 1992)
Καλλιόπη Μπουρδάρα (11 Απρ. 1990 – 8 Αυγ. 1991)
Βύρων Πολύδωρας (7 Αυγ. 1992 – 3 Δεκ. 1993)
Αναστάσιος Σπηλιόπουλος (3 Δεκ. 1992 – 13 Οκτ. 1993)
Θωμάς Κούρτης (3 Δεκ. 1992 – 13 Οκτ. 1993)
……………………..

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1991 (1η 2η Δέσμη)


Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας 1ης 2ης δέσμης 1990

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1990 (ΠΡΩΤΗ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΣΜΗ)
(Σάββατο 28 Ιουλίου 1990, άργησαν να γίνουν λόγω της απεργίας της ΟΛΜΕ, κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό Παιδείας τον Κοντογιαννόπουλο)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο. (α) Να διατυπωθεί ο νόμος του Hess και να δοθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής του. (δεν απαιτούνται οι αριθμητικές τιμές των ποσοτήτων θερμότητας στις θερμοχημικές εξισώσεις)
(β) Να περιγραφεί το φαινόμενο της υδρόλυσης ενός άλατος ΑΒ, το οποίο προέρχεται από ασθενές μονοβασικό οξύ και ασθενή μονόξινη βάση. Πως ορίζεται η υδρόλυση με βάση τις αντιλήψεις των Bronsted και Lowry.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. (α) Μηλονικό οξύ: Παρασκευή, χημικές ιδιότητες, μηλονική σύνθεση και προϊόντα αυτής.
(β) Οξείδωση και καταλυτική αφυδρογόνωση κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Αλκένιο αντιδρά με νερό σε κατάλληλες συνθήκες και παρασκευάζεται οξυγονούχος ένωση, που περιέχει 26,6 % οξυγόνο.
(α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκένιου.
(β) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της οξυγονούχου ένωσης και να εξηγηθεί πλήρως η σχεδόν αποκλειστική παρασκευή στην πράξη ενός μόνο ισομερούς.
(γ) Πως παρασκευάζεται η 2,3 – διμέθυλο – βουτανόλη -2 , όταν μοναδική διαθέσιμη οργανική ύλη είναι η οξυγονούχος αυτή ένωση;
(ατομικά βάρη H=1, O=16, C=12)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Σε 110 ml  διαλύματος αμμωνίας 0,1 Μ προστίθεται ποσότητα υδροχλωρικού οξέος και προκαλείται μεταβολή του pH του αρχικού διαλύματος κατά μία μονάδα.
(α) Να βρεθεί το pH  του διαλύματος της αμμωνίας πριν από την προσθήκη του υδροχλωρικού οξέος.
(β) Να βρεθεί ο αριθμός των moles υδροχλωρίου, τα οποία προστέθηκαν στο διάλυμα της αμμωνίας.
Η σταθερά διαστάσεως της αμμωνίας είναι:  Kβ  = 10 -5
Η σταθερά διαστάσεως του νερού είναι KW = 10-14
Θεωρείται ότι ο όγκος του διαλύματος της αμμωνίας δεν μεταβάλλεται με την προσθήκη του υδροχλωρικού οξέος.
Υπενθυμίζεται ότι η  της αμμωνίας είναι μικρότερη από 10-4 και επομένως, για την απλούστευση των υπολογισμών, πρέπει να γίνουν οι προσεγγίσεις, που υποδεικνύονται στις αντίστοιχες ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου.
Να μη ληφθεί υπόψη η υδρόλυση των ιόντων -  (μια άχρηστη υπόδειξη κατά τη γνώμη μου, και ίσως μπερδευτική για υποψήφιους που γνώριζαν σε βάθος την ιοντική ισορροπία)

(Σε ένα τμήμα  πρώτης δέσμης Φυσική – Χημεία, Γ.Π.- Ν.Μ. Α.Τ. Α.Π. - ΚΝτ Μουτ)

………………………………….
Οι πρόωρες εκλογές της 8ης Απριλίου 1990κερδήθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στις 11 Απριλίου σχημάτισε την κυβέρνηση του 1990. Υπουργός Παιδείας ο Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος με υφυπουργούς τον Βασίλειο Μπεκίρη και την Κέλλυ (Καλλιόπη) Μπουρδάρα.
------------------------------------------------------

 Τον Απρίλιο του 1990 η Νέα Δημοκρατία σχηματίζει κυβέρνηση (Κ. Μητσοτάκης) και Υπουργός Παιδείας αναλαμβάνει ο Β. Κοντογιαννόπουλος. Το Μάιο του 1990, ξεσπά μια από τις μεγαλύτερες αναταράξεις στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης (απεργίες, συγκεντρώσεις διαδηλώσεις εκπαιδευτικών, απειλή καταλήψεων εξεταστικών κέντρων, αναβολή για ένα μήνα των Γενικών εξετάσεων) με φόντο «την εκφρασμένη διάθεση του κυβερνώντος κόμματος για επιβολή λιτότητας στη δημόσια εκπαίδευση και ιδεολογική χειραγώγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων» (Ανακοίνωση ΟΛΜΕ 16/5/1990).

Η Γ.Σ. των Προέδρων ΕΛΜΕ (Οργανωτική ΙΙ 17-2-1990) εκτιμά ότι «η κατάσταση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης και του Καθηγητή χειροτερεύει συνεχώς. Η Οικουμενική Κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης». Οι διεκδικήσεις επικεντρώνουν στην αύξηση των μισθών, στη μειωση του ορίου συνταξιοδότησης και στην αύξηση των διορισμών. Οι καθηγητές διεκδικούν: αύξηση 18.000 δρχ. στους μισθούς, γνήσια ΑΤΑ, νομοθετικά κατοχυρωμένη, συντάξιμες αποδοχές στο 80% των εν ενεργεία αποδοχών, άμεση δημιουργία 4000 νέων οργανικών θέσεων, αύξηση των δαπανών για την παιδεία, 6000 νέες αίθουσες, πρωινό και μειωμένο ωράριο.

Η αθέτηση της Κυβέρνησης «των δεσμεύσεων και αντιμετώπιση των αιτημάτων του κλάδου, οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για απεργιακές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα μέχρι και την περίοδο των εξετάσεων, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που θα εκλεγόταν από τις εκλογές της 8ης Απριλίου» (Ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ στις 29-3-90, Μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο της ΟΛΜΕ, τευχ. 620/1991, σ.4).

Στις 22 και 23 Μαίου 1990 πραγματοποιείται διήμερη απεργία των καθηγητών και στις 6 Ιουνίου ακολουθεί νέα μονοήμερη απεργία. Από το δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου μέχρι και για δύο περίπου μήνες πραγματοποιούνται 10 συλλαλητήρια στην Αττική και αντίστοιχα σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες νομών. Αποφασίζεται από το ΥΠΕΠΘ αναβολή των Γενικών Εξετάσεων και παράταση του διδακτικού έτους μέχρι 31 Ιουλίου 1990. Στις 16 Ιουλίου 1990 πρώτη μέρα των Γενικών Εξετάσεων «σε βαριά ατμόσφαιρα και με συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών έξω από τα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιούνται τελικά οι εξετάσεις» (Ανακοίνωση ΟΛΜΕ 16/7/1990).
 (Σύντομη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην alfavita.gr)Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας 1ης 2ης δέσμης 1989

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1989


ΘΕΜΑ1ο. (α) Πως καθορίζεται η τάξη μιας χημικής αντίδρασης σύμφωνα με τον κανόνα του Vant Hoff. Σε ποιες αντιδράσεις εμφανίζεται απόκλιση από τον κανόνα του Van’t Hoff ; Δώστε ένα παράδειγμα αντίδρασης της οποίας η τάξη διαφέρει από αυτήν που υπολογίζεται με τον κανόνα του Vant Hoff και αιτιολογήστε αυτή τη διαφορά.
(β) Τι είναι ημιπολικός δεσμός και ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές του από τον ομοιοπολικό δεσμό; Ποια στοιχεία μπορούν να σχηματίσουν ημιπολικό δεσμό. Να περιγραφούν οι δεσμοί που υπάρχουν στο ιόν αμμωνίου ( ΝΗ4+ ) και να γραφεί ο ηλεκτρονικός του τύπος. Δίνεται ο ατομικός αριθμός του αζώτου 7 και του υδρογόνου 1.


ΘΕΜΑ 2ο . (α) Ποιες είναι οι μέθοδοι παρασκευής των αλκινίων.
(β) Πόσα είναι τα δυνατά οπτικά ισομερή μιας ένωσης η οποία περιέχει ν ασύμμετρα άτομα άνθρακα και  σε ποιες περιπτώσεις ο αριθμός τους μειώνεται. Ποιες ενώσεις ονομάζονται διαστερεοϊσομερείς και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;


ΘΕΜΑ 3ο. Υδατικό διάλυμα όγκου 1 lt σε θερμοκρασία 250 C περιέχει
0,1 mol οξέος ΗΑ και 0,1 mol οξέος ΗΒ.
Το pH του διαλύματος είναι ίσο με 1.
Και τα δυο οξέα δεν διϊστανται πλήρως και η σταθερά διαστάσεως του ΗΑ στους
250 C είναι ίση με 0,2.
Ζητούνται (α) η συγκέντρωση των ιόντων (Α) και η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων (ΗΑ) στο διάλυμα.
(β) η συγκέντρωση των ιόντων (Β) και η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων (ΗΒ) στο διάλυμα.
(γ) Να αποδειχθεί ότι το ΗΑ είναι ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ στους 250 C


ΘΕΜΑ 4ο. Διάλυμα όγκου 250 ml περιέχει 5,8 gr ακόρεστου δικαρβονικού οξέος με ένα διπλό δεσμό.
25 ml του διαλύματος αυτού εξουδετερώνονται πλήρως από 100 ml διαλύματος NaOH  0,1 Ν.
(α) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος του οξέος και να γραφούν και να ονομασθούν τα γεωμετρικά ισομερή.
(β) Το ένα από τα παραπάνω γεωμετρικά ισομερή αφυδατώνεται με θέρμανση. Το προϊόν της αφυδάτωσης αντιδρά με βουταδιένιο 1-3. Να γραφεί η τελευταία αντίδραση. Ατομικά βάρη Η=1  C =12  Ο=16

(Δεύτερη Δέσμη: Φυσική Χημεία, Γ.Γκ. Β. Κοντ.)


Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1988 Δέσμες Ι - ΙΙ


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1988  (Ι –ΙΙ ΔΕΣΜΗ)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο . α) Σε τι διαφέρει ο ομοιοπολικός από τον ετεροπολικό δεσμό; Τι είναι ο πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός;
β) Πως ορίζεται ο αριθμός οξείδωσης και με ποιους συμβατικούς κανόνες καθορίζεται;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. α) Πως παρασκευάζεται η φορμαλδεϋδη και η ακεταλδεϋδη;
β) Ποιες οι χημικές ιδιότητες των εστέρων των κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες; (RCOOR’)

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Μίγμα 45 gr αιθυλικής αλκοόλης και ακεταλδεϋδης οξειδώνεται πλήρως, χωρίς όμως να διασπασθεί η ανθρακική αλυσίδα των ενώσεων αυτών.
Το προϊόν της οξείδωσης εξουδετερώνεται πλήρως
από 500 ml  διαλύματος NaOH 2N.
Να προσδιοριστεί η ποσότητα σε gr της αιθυλικής αλκοόλης και της ακεταλδεύδης στο μίγμα. (Δίνονται  ατομικά βάρη)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Σε διάλυμα HCl  1Ν προστίθεται ορισμένη ποσότητα μεταλλικού ψευδάργυρου, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση Zn + 2H +  à  Zn++ + H2  (g)  
Μετά το τέλος της αντίδρασης διαπιστώνεται ότι το pH του διαλύματος
είναι ίσο με 1.
α) Να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των ιόντων ψευδαργύρου στο διάλυμα μετά το τέλος της αντίδρασης.
β) Στο παραπάνω όξινο διάλυμα ιόντων ψευδαργύρου προστίθεται, προοδευτικά, στερεό NaOH χωρίς ουσιαστική μεταβολή του όγκου του διαλύματος.
Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του pH του διαλύματος  ώστε να μη σχηματισθεί ίζημα υδροξειδίου του ψευδαργύρου Zn(OH)2 
Δίνονται Ksp Zn(OH)2 = 4,5 10-17 KW = 10-14.

(ΣΗΜ Οι εξετάσεις το 1988 έγιναν περί τα μέσα Ιουλίου, μετά την πολυήμερη απεργία της ΟΛΜΕ, αφού μεσολάβησαν αρκετές αλλαγές υπουργών – υφυπουργών, τελικά με υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου.
Η απεργία λύθηκε αφού δόθηκαν τα  λεγόμενα τρίμηνα
 - Δίδαξα τη χρονιά αυτή,  χημεία στη 2η δέσμη (Αντ. Κ. Γεω. Ζ.)

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1987 - Δέσμες 1η, 2η .

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  Γενικών Εξετάσεων 1987

ΖΗΤΗΜΑ 1ο. α) Να δώσετε τον ορισμό της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης και να αναφέρετε τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να διατυπώσετε τον νόμο δράσεως των μαζών των GuldbergWaage και να ορίσετε τι είναι δρώσα μάζα ή ενεργή μάζα ενός σώματος που μετέχει σε μια χημική αντίδραση.
β) Να διατυπώσετε το νόμο των LavosierLaplace που αναφέρεται στη θερμότητα μιας χημικής αντίδρασης. Να ερμηνεύσετε την καταλυτική δράση σύμφωνα με τη θεωρία της προσροφήσεως.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. α) Πως παρασκευάζονται και που χρησιμοποιούνται το ακρυλικό και το μεθακρυλικό οξύ.
β) Να δώσετε τους ορισμούς του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα και των οπτικών αντιπόδων.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο.  Η σταθερά χημικής ισορροπίας KC για την αντίδραση
J2 + H2  ßà 2HJ  είναι ίση με 9 σε μια ορισμένη θερμοκρασία. Στη θερμοκρασία αυτή εισάγονται σε κλειστό δοχείο 508 gr J2  ,  4gr H2  και 1024 gr HJ.
Όλα τα παραπάνω σώματα βρίσκονται στην αέρια κατάσταση.
α) Να καθορίσετε τη διεύθυνση προς την οποία θα εκδηλωθεί η χημική αντίδραση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος σε μετά την αποκατάσταση χημικής ισορροπίας (ατομικά .βάρη  H=1 J=127)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο.   Σε ένα σωλήνα, ο οποίος περιέχει CuO σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζονται 3,7 gr ατμών μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης.
Μετά την πλήρη καύση της αλκοόλης και την απομάκρυνση των προϊόντων της καύσεως της, το βάρος του σωλήνα που περιέχει το  ελαττώθηκε κατά 9,6 gr.
(α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της αλκοόλης και να γραφούν όλα τα ισομερή της.
(β) Με ποιο από τα παραπάνω ισομερή, ως μοναδική οργανική πρώτη ένωση, μπορούμε να παρασκευάσουμε βουτανικό βουτυλεστέρα;
Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων της παρασκευής αυτής.
(ατομικά βάρη Η=1 Ο=16 C=12)

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1986 (1η - 2η δέσμη)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1986 – ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΔΕΣΜΕΣ 1Η – 2Η

ΖΗΤΗΜΑ 1ο  α) Ποιες κατηγορίες οργανικών ενώσεων ανήκουν στα παράγωγα των οργανικών οξέων και πως προκύπτουν ;
β) Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να αυξήσουμε την απόδοση μιας αντίδρασης εστεροποιήσεως; Από ποιους  παράγοντες επηρεάζεται η ταχύτητα μιας αντίδρασης εστεροποιήσεως;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο.  α) Τι είναι ρυθμιστικά διαλύματα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα ρυθμιστικού διαλύματος. Τι είναι οι δείκτες και πού χρησιμοποιούνται;
β) Πως ορίζονται τα γραμοϊσοδύναμα των οξειδωτικών και αναγωγικών στοιχείων και χημικών ενώσεων; Τι καλείται κανονικότητα ενός διαλύματος οξειδωτικού ή αναγωγικού σώματος;

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Σε κλειστό δοχείο και σε ορισμένη θερμοκρασία αντιδρούν 1 mole μονοξειδίου του ανθρακα και 1 mole  υδρατμών.
Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας CO + H2O === CO2 + H2 παραμένει χωρίς να αντιδράσει 1/3 mole  μονοξειδίου του άνθρακα.
α) Να υπολογιστεί η σταθερά της ισορροπίας Kc 
β) Πόσα επιπλέον mole υδρατμών πρέπει να προστεθούν στο αρχικό μίγμα και στην ίδια θερμοκρασία, ώστε η απόδοση της αντίδρασης μετατροπής του μονοξειδίου του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα να γίνει 80%;

ΖΗΤΗΜΑ 4ο  Εστέρας κορεσμένου μονοκαρβονικού οξέος με κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη έχει μοριακό βάρος 116. Ορισμένη μάζα του εστέρα σαπωνοποιείται πλήρως και δίνει άλας και αλκοόλη.
Το άλας, αφού απομονωθεί κατάλληλα, πυρώνεται με περίσσεια νατρασβέστου (ΝaOH + CaO) , οπότε προκύπτουν 4,48 lit αιθανίου μετρημένα σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Η αλκοόλη οξειδώνεται από όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου και δίνει καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό.
α) Ν βρεθεί ο αριθμός των mole του εστέρα που αντέδρασε
.β) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος του εστέρα και να γραφεί η αντίδραση οξείδωσης της αλκοόλης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. Δίνονται τα ατομικά βάρη C=12, H=1, O=16.Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας - Πανελλήνιες 1985 Δέσμη Ι - ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  1985 (1η – 2η ΔΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο α) Τι ονομάζεται ώσμωση και τι ωσμωτική πίεση. Ποιοι παράγοντες και κατά ποιο τρόπο επηρεάζουν την τιμή της ωσμωτικής πιέσεως.
β) Να δώσετε τον ορισμό της υδρολύσεως και του βαθμού υδρολύσεως. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα άλατα ανάλογα με το είδος του ιόντος του άλατος που υδρολύεται.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο   α) Πως εκδηλώνεται ο ασθενής όξινος χαρακτήρας του ακετυλένιου; Να αναφέρετε σχετικά παραδείγματα.
β) Ποιοι υδρογονάνθρακες ονομάζονται συζυγή αλκαδιένια. Ποια τα σπουδαιότερα μέλη της ομόλογης σειράς των αλκαδιενίων. Πως πραγματοποιούνται οι διενικές συνθέσεις και ποια η σημασία τους.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο    25 ml υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσεως ΒΟΗ συγκεντρώσεως 2Μ αραιώνεται με προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 100ml.
α) Να βρεθεί ο λόγος των βαθμών διαστάσεως της βάσεως πριν και μετά την αραίωση.
β) Στα 100 ml του αραιωμένου διαλύματος της βάσεως προσθέτουμε 100 ml υδροχλωρικού οξέος συγκεντρώσεως 0,25 Μ. Ποιο είναι το pH του διαλύματος που προκύπτει;
Δίνονται η σταθερά διαστάσεως της βάσεως Κb = 10-6  και η σταθερά του γινομένου των ιόντων του νερού Κw = 10-14 . Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C.

ΖΗΤΗΜΑ 4ο . Η ένωση C4H10 O  παρουσιάζει τις παρακάτω χημικές ιδιότητες
1) Αντιδρά με μεταλλικό νάτριο 2) Αποχρωματίζει όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. 3) Αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα ιωδίου και δίνει ιωδοφόρμιο.
Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και η ονομασία της ενώσεως. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας και τις σχετικές αντιδράσεις.

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Θέματα - απαντήσεις στη Χημεία θετ. κατευθ. 2012


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από την Εν. Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Φροντιστήριο Μεθοδικό - Αργυρούπολη
ΣΧΟΛΙΑ για τα ΘΕΜΑΤΑ στο ΥΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ