Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Θέματα απαντήσεις Χημείας στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1977


Φυσικομαθηματικός, Πολυτεχνικός, Γεωπονοδασολογικός κύκλος
ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Α1) Τι σημαίνει ισχύς οξέος και πως καθορίζεται το μέτρον της.
Α2) Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα στις οξειδωτικές και αναγωγικές ιδιότητες των στοιχείων και τη θέση τους στο περιοδικό πίνακα

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Β1) Ποιος είναι ο ρόλος:
α) του διοξειδίου του πυριτίου στη βιομηχανική παρασκευή του φωσφόρου κατά τη μέθοδο της ηλεκτρικής καμίνου
β) του κρυολίθου στην ηλεκτρολυτική παρασκευή του αργιλίου από τον βωξίτη.
γ) του ανθρακικού ασβεστίου στην υψικάμινο κατά την παρασκευή του σιδήρου.
Β2) Πως από αλκυλαλογονίδιο μπορεί να παρασκευασθεί:
α) κεκορεσμένος υδρογονάνθραξ
β) αλκοόλη

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
40 ml διαλύματος NaOH κανονικότητας 0,1 greq ανά lt (0,1N), προστίθενται σε 10 ml διαλύματος HCl μοριακότητας 0,45 M (0,45 γραμμομόρια ανά λίτρο).
Ποιο θα είναι το PH του διαλύματος που θα προκύψει, δεδομένου ότι το υδροξείδιο του νατρίου και το υδροχλώριο είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες;
Κατά την ανάμιξη των διαλυμάτων ο συνολικός όγκος παραμένει αμετάβλητος η δε συμμετοχή των ιόντων υδρογόνου που προέρχονται από τη διάσταση του ύδατος στον καθορισμό της τελικής τιμής του πεχά είναι αμελητέα.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Να ευρεθεί ο χημικός τύπος οξειδίου του αζώτου από τα παρακάτω δεδομένα:
10 cm3 του οξειδίου του αζώτου αναμιγνύονται με 20 cm3 υδρογόνου και το μίγμα εκρήγνυται με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα, οπότε μέρος του υδρογόνου καίγεται από το οξυγόνο του οξειδίου του αζώτου.
Μετά την ψύξη στην αρχική θερμοκρασία το μίγμα αποτελείται από άζωτο και υδρογόνο και έχει όγκο 20 cm3.
Στο μίγμα αυτό προστίθενται 10 cm3 οξυγόνου και το μίγμα εκρήγνυται με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα, οπότε όλο το υδρογόνο καίγεται παραμένει δε μίγμα αζώτου και οξυγόνου του οποίου ο όγκος είναι 15 cm3.
Όλες οι μετρήσεις όγκων έγιναν στην ίδια θερμοκρασία και πίεση. Στις συνθήκες αυτές όγκος του σχηματιζομένου ύδατος είναι αμελητέος   

Απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις θεωρίας
Α1) Η ισχύς των οξέων κατά Arrhenuis εξαρτάται εκ του βαθμού διαστάσεως των εις ιόντα υδρογόνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάσταση τόσο ισχυρότερο είναι το οξύ.
Ο βαθμός διαστάσεως α, εκφράζεται σε ποσοστό του οξέος το οποίον έχει υποστεί ηλεκτρολυτική διάσταση και συνδέεται με την σταθερά της ιοντικής ισορροπίας Κ
Αν C η αρχική συγκέντρωση του οξέος ΗΑ, η συγκέντρωση των ιόντων Η+ (ή Η3Ο+)
είναι (Η ) = α C  και Κ= α2C / 1-α
Ισχυρά οξέα είναι HCl, HNO3 ,  H2SO4  (α=1)
Ασθενή οξέα είναι H2CO3 ,H3PO4 , H2S (α<0,1)

Α2) Οξειδωτικό λέγεται  ένα στοιχείο, όταν οξειδώνει κάτι άλλο, ενώ το ίδιο ανάγεται, δηλαδή έχει μεγάλη τάση να προσλάβει ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα, το λέμε και ηλεκτραρνητικό.
Ένα στοιχείο είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό όσο περισσότερα ηλεκτρόνια έχει στην εξωτερική στοιβάδα (5,6,7)  και όσο πλησιέστερα στον πυρήνα είναι η εξωτερική στοιβάδα
Κατά μήκος μιας ομάδας του περιοδικού  πίνακα, η  ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω, γιατί όσο πάμε προς τα πάνω ελαττώνεται ο ατομικός αριθμός,  ελαττώνεται το μέγεθος του ατόμου.
Κατά μήκος μιας περιόδου η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά, γιατί τόσο περισσότερα ηλεκτρόνια συναντάμε στην  εξωτερική στοιβάδα. Επομένως τα περισσότερο ηλεκτραρνητικά στοιχεία είναι τα αλογόνα που έχουν επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα και ιδιαίτερα το φθόριο που έχει το μικρότερο μέγεθος. 

Αναγωγικό λέγεται ένα στοιχείο, όταν ανάγει κάτι άλλο, ενώ το ίδιο οξειδώνεται, αυξάνεται ο αριθμός οξειδώσεως του, δηλαδή έχει μεγάλη τάση να αποβάλλει ηλεκτρόνια (αναχωρούν απ’ αυτό ηλεκτρόνια) το λέμε και ηλεκτροθετικό γαιτί αφού δώσει τα ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε θετικό ιόν.
Ένα στοιχείο είναι περισσότερο ηλεκτροθετικό, όσο λιγότερα ηλεκτρόνια έχει στην εξωτερική στοιβάδα (συνήθως 3,2,1) και όσο μακρύτερα από τον πυρήνα είναι η εξωτερική στοιβάδα.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα στοιχεία των τριών πρώτων ομάδων του περιοδικού πίνακα και γενικά όλα τα μέταλλα.
Τα περισσότερα ηλεκτροθετικά στοιχεία είναι τα αλκάλια (K, Na, …) και ιδιαίτερα το φράγκιο γιατί έχει το μεγαλύτερο άτομο.

(Γενικότερα
Οξειδωτικά μέσα είναι οι δέκτες ηλεκτρονίων
Αναγωγικά μέσα είναι οι πομποί ηλεκτρονίων – από τα αναγωγικά αναχωρούν ηλεκτρόνια)        
     ... Οι επόμενοι δυο πίνακες φυσικά δεν είχαν σχέση με τις ζητούμενες απαντήσεις, είναι όμως πολύ χρήσιμοι στη μελέτη της Χημείας ...
Β1α) Η άμμος SiO2 επιδρά επί του φωσφορικού ασβεστίου Ca3(PO4)και σχηματίζει πεντοξείδιο του φωσφόρου P2O5  και εύτηκτη σκωρία από CaSiO3 που συλλέγεται στον πυθμένα της καμίνου και απορρίπτεται
Β1β) Ο κρυόλιθος (AlF3 3NaF) χρειάζεται ώστε να καταστεί το όλο τήγμα αγώγιμο,
 - Το Al2O3 δεν είναι αγώγιμο -,  για τη σημαντική ελάττωση του σημείου τήξεως του  Al2 O3 αλλά και σαν καταλύτης για την αναγωγή του (Al+3) σε (Al)
(ηλεκτρόλυση τήγματος Al2O3 διαλυμένου σε τήγμα κρυολίθου)
Β1γ) Το CaCO3 συντελεί στην απομάκρυνση των ξένων προσμείξεων του σιδηρομεταλλεύματος. Στην υψηλή θερμοκρασία της υψικαμίνου, διασπάται σε οξείδιο του ασβεστίου, το οποίο ενώνεται με τις ξένες προσμείξεις του σιδηρομεταλλεύματος κυρίως SiO2  και σχηματίζει σκωρία από CaSiO3.


Ιατρικός Φαρμακευτικός κύκλος

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Α1) Πως εκφράζεται η περιεκτικότητα των διαλυμάτων και πως η διαλυτότητα των σωμάτων. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την διαλυτότητα των σωμάτων;
Α2) Πως ορίζεται το γραμμοϊσοδύναμο των οξέων των βάσεων και των αλάτων; Ποια είναι η σχέση μεταξύ της κανονικότητας και της μοριακότητα  ενός διαλύματος  ηλεκτρολύτου;

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Β1) Αναφέρετε δυο μέταλλα, που παρασκευάζονται βιομηχανικά με ηλεκτρόλυση αναγράφοντας τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τις ηλεκτρολυτικές αυτές παρασκευές. Περιγράψτε την ηλεκτρολυτική κάθαρση ενός άλλου μετάλλου.
Β2) Τι καλείται ομόλογος σειρά οργανικών ενώσεων; Αναφέρετε δυο ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων που έχουν τον ίδιο γενικό εμπειρικό τύπο και αναγράψτε μια γενική μέθοδο παρασκευής των μελών της μιας σειράς και γενική μέθοδο παρασκευής των μελών της άλλης σειράς.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Να υπολογισθεί η κανονικότητα διαλύματος θειϊκού οξέος περιεκτικότητας 20% κατά βάρος σε θειϊκό οξύ, γνωρίζοντας ότι το διάλυμα θειϊκού οξέος περιεκτικότητας 60% κατά βάρος σε θειϊκό οξύ, έχει πυκνότητα 1,5 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο, τα ατομικά βάρη H=1 ο=16 s=32 και επίσης ότι κατά την ανάμιξη του θειϊκού οξέος με το ύδωρ δεν μεταβάλλεται ο συνολικός όγκος

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κατά την διαβίβαση υδρατμών μέσα από ερυθροπυρωμένους άνθρακες, για την Παρασκευή υδραερίου, γίνεται ταυτόχρονα και οξείδωση του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι το λαμβανόμενο υδραέριο περιέχει και διοξείδιο του άνθρακα.

Εάν για την πλήρη καύση 100 λίτρων του υδραερίου αυτού απαιτούνται 40 λίτρα οξυγόνου, να ευρεθεί η επί τοις εκατό κατ’ όγκο σύστασή του Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Θέματα - Λύσεις στη ΧΗΜΕΙΑ των πανελλήνιων 2013Οι λύσεις από το Φροντιστήριο Θεσμός - Επιμέλεια Κυριακόπουλος Δ. - Χρυσανθακόπουλος Ν.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Στάχτη από καυσόξυλα:Σύσταση - Ιδιότητες - ΧρήσειςΜην πετάτε τη στάχτη από τα τζάκια σας 

Χειμώνας, κρύο, οικονομικά προβλήματα, επιστροφή – έντονη – στον παραδοσιακό τρόπο θέρμανσης.

ΚΑΨΙΜΟ ΞΥΛΩΝ στις ξυλοσομπες, στα τζάκια, στα τροποποιημένα καλοριφέρ με ξύλα.

Επειδή στις μέρες μας πρέπει, επιβάλλεται να αξιοποιούμε τα πάντα από οικονομική άποψη αλλά και από στάση ζωής (οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, επιστροφή στις ρίζες μας και στις «εγκαταλειμμένες – ξεχασμένες – αξίες της ζωής μας, παράδοση, παραδοσιακοί τρόποι ανακύκλωσης – αξιοποίησης όσων υλικών μπορούμε και ξέρουμε να ανακυκλώνουμε κλπ) έψαξα, ρώτησα, πειραματίστηκα μόνος μου αλλά και με φίλους – φίλες που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς, βρήκα, συγκέντρωσα και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μερικά οφέλη από το προϊόν που παράγεται από την καύση των ξύλων την ΣΤΑΧΤΗ.

Συνεχίζουμε φυσικά να την χρησιμοποιούμε, όπως έκαναν παλιά και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να νοιώθουμε απερίγραπτη χαρά! Η στάχτη από ξύλα είναι η σκόνη που έμεινε από την καύση τους .

Ξύλα εννοούμε μόνο τα φυσικά.(Όχι ξύλα με βαφές, κόλες, βερνίκια ή επεξεργασμένα MDF κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΟΥΜΕ, πρέπει να προσέχουμε να μην πετάμε μέσα στην φωτιά πλαστικά, αποτσίγαρα, ή οτιδήποτε άλλο σκουπίδι που μπορεί να μολύνει την στάχτη.

Περιμένουμε να κρυώσει και μαζεύουμε την άσπρη στάχτη που είναι πάνω – πάνω από τα καρβουνάκια και την αποθηκεύουμε σε μεταλλικό δοχείο με καπάκι. (π.χ. τενεκέ από τυρί, η όπου μπορεί ο καθένας κλπ).

Τα καρβουνάκια της στάχτης τα αποθηκεύουμε σε άλλο δοχείο.

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!!!
Πάμε τώρα να αναλύσουμε τι περιέχει η στάχτη και είναι τόσο πολύτιμη!

Η στάχτη περιέχει κυρίως ανθρακικό ασβέστιο από 25% έως 45%(το οποίο είναι ένα ανόργανο αλάτι με χημικό τύπο CaCO3.), λιγότερο από 10 % περιέχει Κάλιο (Κ), και λιγότερο από 1% φωσφορικό άλας. Υπάρχουν ιχνοστοιχεία σιδήρου, μαγγανίου, ψευδαργύρου, χαλκού και μερικά βαρέα μέταλλα (όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, το νικέλιο και το χρώμιο). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΖΩΤΟ.

Οι παραπάνω αριθμοί δεν είναι απόλυτοι αλλά διαφέρουν ανάλογα με την θερμοκρασία καύσης των ξύλων.

Η καύση των ξύλων επηρεάζει την σύνθεση και την ποσότητά της στάχτης, υψηλότερη θερμοκρασία μειώνει την απόδοση της στάχτης.

Συμπέρασμα: η καλύτερη ποιότητα στάχτης επιτυγχάνεται με χαμηλή θερμοκρασία.

Είδη ξύλων: Σκληρά ξύλα (δέντρο, πουρνάρι, οξιά κλπ) παράγουν περισσότερη στάχτη από τα μαλακά, όπως των κωνοφόρων και ο φλοιός και τα φύλλα παράγουν γενικά πιο πολύ στάχτη από το εσωτερικό ξυλωδών τμημάτων του δέντρου.

Ποσοστό παραγόμενης στάχτης: η καύση των ξύλων δίνει περίπου 6-10% στάχτες.

Με βάση τα παραπάνω θα προσπαθήσω να αναλύσω τις χρήσεις της στάχτης, έτσι ώστε να μάθουμε (όσοι δεν ξέρουμε), και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας (όσοι ξέρουμε), αλλά και να φρεσκάρουμε την μνήμη μας πώς να την χρησιμοποιούμε (όσοι & όσες θέλουν).

Χρήσεις της στάχτης.

1. ΑΠΟΡΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ: φτιάχνουμε απορρυπαντικό με αλισίβα.

Βράζουμε 2 με 3 κουταλάκια στάχτη σε 1 μπρίκι με νερό και μετά την σουρώνουμε (π.χ με ένα φίλτρο του καφέ).

Είναι από τα καλύτερα (αν όχι το καλύτερο) απορρυπαντικό γενικής χρήσης, καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει ρούχα, πατώματα, τζάμια, πιάτα, σκουριές που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα, ασημικά, και πολλά άλλα που δεν τα δοκίμασα.

2. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: παίρνουμε ένα υγρό πανί και το βουτάμε σε στάχτη η σε αλισίβα και καθαρίζουμε τις γυάλινες πόρτες του τζακιού. Τρίβουμε τα τζάμια με ένα υγρό σφουγγάρι βουτηγμένο στη στάχτη.

3. ΛΕΚΕΔΕΣ ΡΟΥΧΩΝ: για να φύγει γρήγορα ένας λεκές από τα ρούχα την στιγμή που έγινε, βάζουμε πάνω του λίγη στάχτη και μετά από πέντε λεπτά τον τρίβουμε με ψίχα ψωμιού.

4. ΑΣΧΗΜΕΣ ΟΣΜΕΣ: την βάζουμε πάνω σε οτιδήποτε μυρίζει άσχημα και φεύγουν οι άσχημες οσμές.

5. ΞΕΜΥΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ: για να ξεμυρίσει το ψυγείο μας βάζουμε μέσα ένα πιάτο με καρβουνόσκονη (από ξυλοκάρβουνο), και την ανανεώνουμε μέχρις να φύγει κάθε μυρωδιά.

6. ΔΟΝΤΙΑ: την χρησιμοποιούμαι και στο πλύσιμο των δοντιών.

7. ΛΟΥΣΙΜΟ: λουζόμαστε με την αλισίβα, και χρησιμοποιούμε ξύδι στο ξέβγαλμα, αυτό ευνοεί περισσότερο το λιπαρό μαλλί.

8. ΓΛΥΚΑ – ΦΑΓΗΤΑ – ΨΩΜΙ: χρησιμοποιούμε την αλισίβα στην κουζίνα μας σε πολλά γλυκά και φαγητά, όπως στην παρασκευή μουσταλευριάς, στα μελομακάρονα, στο ψωμί. Εκτός από την υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή που δίνει στα φαγητά μας καθαρίζει το έντερο από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Το ψωμί γίνεται πιο αφράτο και το βοηθά να μην τρίβεται.

9. ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: η στάχτη του ξύλου για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, δεδομένου ότι ανακυκλώνει τα θρεπτικά συστατικά πίσω στην γη. Η στάχτη χρησιμοποιείται και ως λίπασμα, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ δεν περιέχει άζωτο.
Επίσης δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα από τους μικροοργανισμούς μέσα στο χώμα η ανάπτυξη των οποίων ενισχύεται από τη στάχτη και η γη γίνεται πιο εύφορη. Λόγω της παρουσίας του ανθρακικού ασβεστίου εξουδετερώνεται η οξύτητα του εδάφους, αυξάνοντας το Ph του και αυξάνει την δραστηριότητα των βακτηρίων του εδάφους.
Η αύξηση της αλκαλικότητας του εδάφους επηρεάζει την θρέψη των φυτών. Θρεπτικές ουσίες είναι πιο εύκολα διαθέσιμες στα φυτά, όταν το έδαφος είναι ελαφρώς όξινο. Αλλά επειδή αυξάνεται πολύ το Ph του εδάφους με την προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να κάνει κακό παρά καλό.
Η στάχτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φυτά που αγαπάνε όξινα εδάφη, όπως είναι οι πατάτες, τα βατόμουρα.
Είναι καλό να χρησιμοποιείται με φειδώ και γίνεται τακτικά έλεγχος του PH του εδάφους.

10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ: Δυναμώνει τα φυτά που αγαπούν το ασβέστιο, όπως είναι οι ντομάτες, τα αμπέλια, οι φασολιές, το σπανάκι, ο αρακάς, τα αβοκάντο, τα σκόρδα κα. Ακόμα ευδοκιμούν και οι τριανταφυλλιές. Μπορούμε να προσθέσουμε 1 / 4 φλιτζανιού σε κάθε λάκκο κατά τη φύτευση. Μια κουταλιά στάχτη ανά 1000 λίτρα νερό δυναμώνει υδρόβια φυτά.

11. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ: Βοηθάει τα φυτά να μην παγώσουν τον χειμώνα αν ρίξουμε πάνω τους μια στρώση από στάχτες.

12. ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ: Απωθεί ζώα, τίποτα δεν πλησιάζει την στάχτη! Με την στάχτη απομακρύνονται από τον κήπο διάφορα έντομα και παράσιτα όπως γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια κα. Διώχνει τα μυρμήγκια αν ρίξουμε λίγη στάχτη στην μυρμηγκοφωλιά τους.
Δεν μπορούν να μεταφέρουν την στάχτη όποτε θα αλλάξουν φώλια!

13. ΑΠΩΘΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ: Σκορπίζουμε στάχτη στις γωνίες και στα σκοτεινά σημεία της αποθήκης μας ή του σπιτιού μας. Όσο υπάρχει στάχτη δεν θα πλησιάζουν ποντίκια, κατσαρίδες, έντομα.

14. ΨΥΡΕΣ – ΨΥΛΛΟΙ – ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ: Διώχνει – απωθεί τις ψείρες (στο τριχωτό της κεφαλής), τους ψύλλους και τα τσιμπούρια από τα κατοικίδια ζώα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μίγμα στάχτης μαζί με ξύδι ώστε να γίνει μια πηχτή λάσπη και να την αλείψουμε στο τριχωτό.

15. ΡΟΥΧΑ: Απωθεί τον σκόρο. Ρίχνουμε στάχτη στα ρούχα μας και μετά τα αποθηκεύουμε και όταν θα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε απλά τα τινάζουμε. Μπορούν έτσι να μείνουν αρκετά χρόνια χωρίς να πάθουν τίποτα απολύτως.

16. ΠΟΤΑΣΑ: μπορεί να παραχθει (Υδροξείδιο του καλίου, ΚΟΗ) από στάχτη και αποσταγμένο νερό, η οποία με τη σειρά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή σαπουνιού. Η διαδικασία είναι λίγο πολύπλοκη και χρονοβόρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποτάσα είναι καυστική.

17. Χρησιμοποιείται στα αιώνια αυγά, τα οποία είναι κονσερβοποιημένα αυγά που φτιάχνουν στην Ανατολή και χρησιμοποιούνται στην κουζίνα τους. Τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν με μείγμα πηλού, στάχτης, αλάτι, ασβέστη, και φλοιού του ρυζιού για αρκετές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες, ανάλογα με τη μέθοδο της επεξεργασίας.

18. ΣΟΔΑ: η σόδα (Ανθρακικό νάτριο Na2CO3, σόδα πλυσίματος) μπορεί να παραχθεί από την στάχτη. Η σόδα είναι γνωστή για την καθημερινή χρήση της ως αποσκληρυντικό του νερού. Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + 2 CO2 + CaS
Η σόδα παράγεται από βράσιμο του μίγματος στάχτης και νερού, και στη συνέχεια συλλέγεται όταν το νερό εξατμιστεί.

19. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ: λιώνει τον πάγο επειδή περιέχει αλάτι. Είναι πιο αποτελεσματική από το αλάτι ή άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.

20. ΦΙΛΤΡΟ: τα κάρβουνα που μένουν από την καύση (τα μαύρα κομμάτια, όχι η γκρι / λευκή στάχτη) μπορούμε να τα χτυπήσουμε με ένα σφυρί και στη συνέχεια να τα αλέσουμε με ένα γουδοχέρι ή μπλέντερ και να πάρουμε μια λεπτή σκόνη. Η σκόνη αυτή από τα κάρβουνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο.

21. ΚΡΑΣΙ: Χρησιμοποιείται για να φιλτράρουμε το κρασί μας αν μας βρήκε λίγο θολό.

22. ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ: Εάν το νερό μιας πηγής μας έχει σκουλήκια ή κυπρίνους μπορούμε να το φιλτράρουμε με την στάχτη και παίρνουμε ένα πεντακάθαρο νερό.

23. ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ: Κομμάτια από άνθρακα (κάρβουνο) τοποθετούνται σε μεταλλικά δοχεία με τρύπες και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση υγρασίας σε μέρη όπως τα ντουλάπια, τα υπόγεια, κάτω από τους νεροχύτες κλπ.

24. ΣΒΗΣΙΜΟ ΦΩΤΙΑΣ: Σβήνουμε τη φωτιά , πολύ εύκολα και γρήγορα πετώντας στάχτη πάνω της.

25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ: Τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν για την συντήρηση των σπόρων όπως των φασολιών μεγάλα πήλινα δοχεία που από πάνω τα κάλυπταν με παχύ στρώμα από στάχτη. Αυτό βοηθούσε να μην τα φάνε τα σκαθάρια. Μία μελέτη συντήρησης σπόρων δείχνει ότι η στάχτη ξύλου αφυδατώνει τους σπόρους και τους καθιστά λιγότερο επιρρεπή σε μόλυνση.

26. ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ: την χρησιμοποιούμε σε πληγές για να σκοτώσει κάθε μικρόβιο και να γίνει η επούλωση πολύ γρήγορα. Διαλύουμε λίγο χειροποίητο σαπούνι μέσα στην αλισίβα και πλένουμε με αυτό την πληγή χωρίς να την ξεπλύνουμε μετά.

27. ΨΥΓΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ): Μπορούμε να διατηρήσουμε φρούτα και λαχανικά χωρίς να πάθουν τίποτα για πολλές μέρες έως και ΧΡΟΝΙΑ! Σκάβουμε έναν λάκκο, τον γεμίζουμε με στάχτη τοποθετούμε τα λαχανικά έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο αλλά ούτε και με το χώμα. Σκεπάστε τον λάκκο με ,ένα ξύλο και τα αφήνουμε.

28. ΠΥΤΙΑ: Τα παλιά χρόνια για να διατηρήσουν την πυτιά, την βάζανε μέσα σε ένα κέρατο, το γεμίζανε με στάχτη, το σφραγίζανε με λάσπη και κρεμούσανε σε ένα δέντρο. Το αφήνανε εκεί για χρόνια χωρίς να πάθει τίποτα απολύτως η πυτιά.

Αυτά προς το παρόν για την στάχτη (ίσως και να σας κούρασα άλλα νομίζω ότι από όλα τα παραπάνω κάτι αξίζει να δοκιμάσουμε) και προσοχή στις σόμπες και τα τζάκια.