Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Μεταβολή pH στην προσθήκη διαλύματος ισχυρής βάσης, σε διάλυμα ισχυρού οξέος.


Σε ποτήρι ζέσεως βρίσκονται 50 ml διαλύματος HCl 0,1 Μ.
Προσθέτουμε σταδιακά, από προχοϊδα, διάλυμα NαΟΗ 0,1 Μ.
Υπολογίστε το pH, αφού έχει προστεθεί ο παρακάτω όγκος διαλύματος ΝαΟΗ.
0ml 10,0ml 25,0ml 45,0ml 49,0ml 49,9ml 50,0ml 50,1ml 51,0ml 55,0ml.
Συμπληρώνοντας τον πίνακα, θα βοηθηθείτε στη λύση.
Από ποιο όγκο και πέρα του διαλύματος ΝαΟΗ που προστίθεται, περισσεύει ΝαΟΗ στο διάλυμα;
Σχεδιάστε το διάγραμμα που δείχνει το pH του διαλύματος, συναρτήσει του όγκου του προστιθέμενου διαλύματος ΝαΟΗ.
Τι παρατηρείτε στην περιοχή από 49ml μέχρι 51ml του διαλύματος ΝαΟΗ που προστίθεται;
(Δίνονται οι λογάριθμοι που θα χρειαστείτε)
ΣΗΜ: Η άσκηση γράφτηκε γύρω στα 1984, για το μάθημα της Χημείας στην Α -Β Δέσμη, από κάποιο από τα βιβλία ασκήσεων Χημείας, τα εξώφυλλα των οποίων φαίνονται στη δεξιά στήλη του ιστολογίου. Τώρα πιθανόν να υπάρχει στα σημερινά βιβλία χημείας θετικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου.

Αξίζει η κατάστρωση της λύσης σε πίνακα, καθώς και γραφική παράσταση του pH, που δείχνει την απότομη μεταβολή του στο ισοδύναμο σημείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: