Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Θέματα απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1996 (1η - 2η Δέσμη)Θέματα ΧΗΜΕΙΑΣ γενικών εξετάσεων 1996

ΖΗΤΗΜΑ 1ον Α. α) Επίδραση κοινού ιόντος στην ισορροπία διάστασης ασθενούς βάσης. Δώστε ένα παράδειγμα.
β) Υδατικό διάλυμα οξικού οξέος αραιώνεται με νερό. Πως επηρεάζεται ο βαθμός διάστασης του οξέος; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Β. Να περιγράψετε το μηχανισμό σχηματισμού των χημικών δεσμών α) στο αέριο φθόριο F2  β) στο υγρό υδροφθόριο HF  γ) στο στερεό φθοριούχο νάτριο NaF
Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί F:9 Na:11 H:1

ΖΗΤΗΜΑ 2ον Α. Ποιες είναι οι γενικές μέθοδοι παρασκευής των κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων; Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων.
Β. Διαθέτουμε τα παρακάτω χημικά αντιδραστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά στην οργανική χημεία: α) υποχλωριώδες οξύ β) πεντοξείδιο του φωσφόρου γ) πενταχλωριούχος φωσφόρος δ) διάλυμα διχρωμικού καλίου οξινισμένου με θειϊκό οξύ ε) νάτριο σε αιθέρα στ) υδροξείδιο του αργύρου
Επιλέγοντας το κατάλληλο αντιδραστήριο, να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές και να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων
1. ισοπροπυλοχλωρίδιο σε 2,3- διμεθυλοβουτάνιο
2. προπανόλη-2 σε ακετόνη
3. 1-βρωμοβουτάνιο σε 1-χλωροπροπάνιο
4. οξικό οξύ σε ανυδρίτη οξικού οξέος
5. προπένιο σε 1-χλωροπροπανόλη-2.

ΖΗΤΗΜΑ 3ον Κράμα  Cu - Ag μάζας 38,75 αντιδρά πλήρως με πυκνό διάλυμα που περιέχει 1,2 mol HNO3, οπότε ελευθερώνεται αέριο Α και προκύπτει διάλυμα, το οποίο αραιώνεται μέχρι όγκου 2lit. Το αραιωμένο διάλυμα έχει pH =1.
Να υπολογιστεί ο αριθμός των mol του κάθε μετάλλου στο κράμα  (0,1 0,3)
Β) Το αέριο Α εισάγεται σε κενό δοχείο όγκου 4 lit  και θερμαίνεται στους 227C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 2NO2 == N2O4 
Αν μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας, η ολική πίεση του μίγματος είναι 0,3 atm, να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς Kp της ισορροπίας. (20/atm)
Δίνονται τα ατομικά βάρη των στοιχείων Cu:63,5  Ag:108,  η παγκόσμια σταθερά των αερίων R=0,082 lit atm/mol grad και ότι το ΗΝΟ3 διίσταται πλήρως.

ΖΗΤΗΜΑ 4ον. Ορισμένη ποσότητα ακετυλένιου (C2H2) θερμαίνεται στους 500 παρουσία καταλύτη, οπότε ένα μέρος της μετατρέπεται σε βενζόλιο (C6H6)
Το αέριο μίγμα ψύχεται, οπότε προκύπτει διάλυμα ακετυλένιου σε βενζόλιο της ίδιας σύστασης με το αέριο μίγμα. Το διάλυμα αυτό χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Στο πρώτο μέρος του διαλύματος διαβιβάζεται αέριο βρώμιο (Br2) μέχρις ότου το ακετυλένιο αντιδράσει ποσοτικά και μετατραπεί σε κορεσμένη ένωση. Το διάλυμα που προκύπτει έχει τάση ατμών ίση με 80 mm Hg.
Α) Να υπολογιστεί η επί τοις εκατό ποσοστό του ακετυλένιου που μετατράπηκε σε βενζόλιο. (96%)
Το δεύτερο μέρος του διαλύματος υφίσταται κατεργασία με νερό σε κατάλληλες συνθήκες, οπότε αντιδρά όλη η ποσότητα του ακετυλένιου και μετατρέπεται σε οργανική ένωση, η οποία αντιδρά ποσοτικά με φελίγγειο υγρό και καταβυθίζονται 14,3 ιζήματος
Β) Να υπολογισθεί ο αριθμός των mol του ακετυλένιου που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά. (5)
Δίνεται ότι η τάση ατμών του καθαρού βενζόλιου είναι ίση με 90 mm Hg και ότι το βενζόλιο δεν αντιδρά με το βρώμιο ούτε με το νερό. Ατομικά βάρη O:16 Cu:63,5    

Δεν υπάρχουν σχόλια: