Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Διαγωνισμός Χημείας Β - Γ Λυκείου της ΕΕΧ 2010. Θέματα & Απαντήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα διάλυμα (Δ) περιέχει HCl 0,1Μ και μονοπρωτικό οξύ ΗΑ 0,1Μa=10-5).

(α) Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ και ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ;

(β) Σε 1L του Δ προσθέτουμε 0,15 mol KOH, χωρίς μεταβολή όγκου, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ1;

(γ) Σε 1L του Δ προσθέτουμε 0,2 mol KOH, χωρίς μεταβολή όγκου, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ2;

(δ) Σε 1L του Δ προσθέτουμε 0,3 mol KOH, χωρίς μεταβολή όγκου, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ3. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ3;

ΑΣΚΗΣΗ 2

Έχουμε δύο διαλύματα, ένα μεθανικού οξέος (Κa = 10-4) συγκέντρωσης 0,1 Μ και ένα αιθανικού οξέος (Κa = 10-5). Τα δύο αυτά διαλύματα έχουν το ίδιο pH. Αναμιγνύοντας 500 mL από το καθένα από τα διαλύματα αυτά προκύπτει το διάλυμα Α. Στο διάλυμα Α προσθέτουμε 10 g Mg.

Υπολογίστε:

(α) το pH των δύο διαλυμάτων των οξέων.

(β) τον όγκο του αερίου που εκλύεται υπό STP μετά την προσθήκη του μαγνησίου.

(γ) την ποσότητα μαγνησίου που δεν αντέδρασε.

(δ) Τα mL διαλύματος 0,10 Μ KMnO4 που απαιτούνται, ώστε να αποχρωματιστούν 500 mL διαλύματος Α;


θΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: