Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας 1ης 2ης δέσμης 1989

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1989


ΘΕΜΑ1ο. (α) Πως καθορίζεται η τάξη μιας χημικής αντίδρασης σύμφωνα με τον κανόνα του Vant Hoff. Σε ποιες αντιδράσεις εμφανίζεται απόκλιση από τον κανόνα του Van’t Hoff ; Δώστε ένα παράδειγμα αντίδρασης της οποίας η τάξη διαφέρει από αυτήν που υπολογίζεται με τον κανόνα του Vant Hoff και αιτιολογήστε αυτή τη διαφορά.
(β) Τι είναι ημιπολικός δεσμός και ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές του από τον ομοιοπολικό δεσμό; Ποια στοιχεία μπορούν να σχηματίσουν ημιπολικό δεσμό. Να περιγραφούν οι δεσμοί που υπάρχουν στο ιόν αμμωνίου ( ΝΗ4+ ) και να γραφεί ο ηλεκτρονικός του τύπος. Δίνεται ο ατομικός αριθμός του αζώτου 7 και του υδρογόνου 1.


ΘΕΜΑ 2ο . (α) Ποιες είναι οι μέθοδοι παρασκευής των αλκινίων.
(β) Πόσα είναι τα δυνατά οπτικά ισομερή μιας ένωσης η οποία περιέχει ν ασύμμετρα άτομα άνθρακα και  σε ποιες περιπτώσεις ο αριθμός τους μειώνεται. Ποιες ενώσεις ονομάζονται διαστερεοϊσομερείς και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;


ΘΕΜΑ 3ο. Υδατικό διάλυμα όγκου 1 lt σε θερμοκρασία 250 C περιέχει
0,1 mol οξέος ΗΑ και 0,1 mol οξέος ΗΒ.
Το pH του διαλύματος είναι ίσο με 1.
Και τα δυο οξέα δεν διϊστανται πλήρως και η σταθερά διαστάσεως του ΗΑ στους
250 C είναι ίση με 0,2.
Ζητούνται (α) η συγκέντρωση των ιόντων (Α) και η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων (ΗΑ) στο διάλυμα.
(β) η συγκέντρωση των ιόντων (Β) και η συγκέντρωση των αδιάστατων μορίων (ΗΒ) στο διάλυμα.
(γ) Να αποδειχθεί ότι το ΗΑ είναι ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ στους 250 C


ΘΕΜΑ 4ο. Διάλυμα όγκου 250 ml περιέχει 5,8 gr ακόρεστου δικαρβονικού οξέος με ένα διπλό δεσμό.
25 ml του διαλύματος αυτού εξουδετερώνονται πλήρως από 100 ml διαλύματος NaOH  0,1 Ν.
(α) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος του οξέος και να γραφούν και να ονομασθούν τα γεωμετρικά ισομερή.
(β) Το ένα από τα παραπάνω γεωμετρικά ισομερή αφυδατώνεται με θέρμανση. Το προϊόν της αφυδάτωσης αντιδρά με βουταδιένιο 1-3. Να γραφεί η τελευταία αντίδραση. Ατομικά βάρη Η=1  C =12  Ο=16

(Δεύτερη Δέσμη: Φυσική Χημεία, Γ.Γκ. Β. Κοντ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: