Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1987 - Δέσμες 1η, 2η .

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  Γενικών Εξετάσεων 1987

ΖΗΤΗΜΑ 1ο. α) Να δώσετε τον ορισμό της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης και να αναφέρετε τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Να διατυπώσετε τον νόμο δράσεως των μαζών των GuldbergWaage και να ορίσετε τι είναι δρώσα μάζα ή ενεργή μάζα ενός σώματος που μετέχει σε μια χημική αντίδραση.
β) Να διατυπώσετε το νόμο των LavosierLaplace που αναφέρεται στη θερμότητα μιας χημικής αντίδρασης. Να ερμηνεύσετε την καταλυτική δράση σύμφωνα με τη θεωρία της προσροφήσεως.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. α) Πως παρασκευάζονται και που χρησιμοποιούνται το ακρυλικό και το μεθακρυλικό οξύ.
β) Να δώσετε τους ορισμούς του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα και των οπτικών αντιπόδων.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο.  Η σταθερά χημικής ισορροπίας KC για την αντίδραση
J2 + H2  ßà 2HJ  είναι ίση με 9 σε μια ορισμένη θερμοκρασία. Στη θερμοκρασία αυτή εισάγονται σε κλειστό δοχείο 508 gr J2  ,  4gr H2  και 1024 gr HJ.
Όλα τα παραπάνω σώματα βρίσκονται στην αέρια κατάσταση.
α) Να καθορίσετε τη διεύθυνση προς την οποία θα εκδηλωθεί η χημική αντίδραση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος σε μετά την αποκατάσταση χημικής ισορροπίας (ατομικά .βάρη  H=1 J=127)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο.   Σε ένα σωλήνα, ο οποίος περιέχει CuO σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζονται 3,7 gr ατμών μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης.
Μετά την πλήρη καύση της αλκοόλης και την απομάκρυνση των προϊόντων της καύσεως της, το βάρος του σωλήνα που περιέχει το  ελαττώθηκε κατά 9,6 gr.
(α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της αλκοόλης και να γραφούν όλα τα ισομερή της.
(β) Με ποιο από τα παραπάνω ισομερή, ως μοναδική οργανική πρώτη ένωση, μπορούμε να παρασκευάσουμε βουτανικό βουτυλεστέρα;
Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων της παρασκευής αυτής.
(ατομικά βάρη Η=1 Ο=16 C=12)

Δεν υπάρχουν σχόλια: