Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1986 (1η - 2η δέσμη)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1986 – ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΔΕΣΜΕΣ 1Η – 2Η

ΖΗΤΗΜΑ 1ο  α) Ποιες κατηγορίες οργανικών ενώσεων ανήκουν στα παράγωγα των οργανικών οξέων και πως προκύπτουν ;
β) Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να αυξήσουμε την απόδοση μιας αντίδρασης εστεροποιήσεως; Από ποιους  παράγοντες επηρεάζεται η ταχύτητα μιας αντίδρασης εστεροποιήσεως;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο.  α) Τι είναι ρυθμιστικά διαλύματα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα ρυθμιστικού διαλύματος. Τι είναι οι δείκτες και πού χρησιμοποιούνται;
β) Πως ορίζονται τα γραμοϊσοδύναμα των οξειδωτικών και αναγωγικών στοιχείων και χημικών ενώσεων; Τι καλείται κανονικότητα ενός διαλύματος οξειδωτικού ή αναγωγικού σώματος;

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Σε κλειστό δοχείο και σε ορισμένη θερμοκρασία αντιδρούν 1 mole μονοξειδίου του ανθρακα και 1 mole  υδρατμών.
Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας CO + H2O === CO2 + H2 παραμένει χωρίς να αντιδράσει 1/3 mole  μονοξειδίου του άνθρακα.
α) Να υπολογιστεί η σταθερά της ισορροπίας Kc 
β) Πόσα επιπλέον mole υδρατμών πρέπει να προστεθούν στο αρχικό μίγμα και στην ίδια θερμοκρασία, ώστε η απόδοση της αντίδρασης μετατροπής του μονοξειδίου του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα να γίνει 80%;

ΖΗΤΗΜΑ 4ο  Εστέρας κορεσμένου μονοκαρβονικού οξέος με κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη έχει μοριακό βάρος 116. Ορισμένη μάζα του εστέρα σαπωνοποιείται πλήρως και δίνει άλας και αλκοόλη.
Το άλας, αφού απομονωθεί κατάλληλα, πυρώνεται με περίσσεια νατρασβέστου (ΝaOH + CaO) , οπότε προκύπτουν 4,48 lit αιθανίου μετρημένα σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Η αλκοόλη οξειδώνεται από όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου και δίνει καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό.
α) Ν βρεθεί ο αριθμός των mole του εστέρα που αντέδρασε
.β) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος του εστέρα και να γραφεί η αντίδραση οξείδωσης της αλκοόλης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. Δίνονται τα ατομικά βάρη C=12, H=1, O=16.Δεν υπάρχουν σχόλια: