Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Θέματα - απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1994 (1η - 2η Δέσμη)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1994 (1η – 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ Α 1) Επίδραση της μεταβολής της πιέσεως στην ταχύτητα και στη θέση της χημικής ισορροπίας μιας αντιδράσεως.
2) Τι είναι κολλοειδή; (ορισμός) Γιατί δεν καταβυθίζονται τα διεσπαρμένα σωματίδια του κολλοειδούς; Τι ονομάζεται και πως επιτυγχάνεται η κροκίδωση (θρόμβωση) ενός κολλοειδούς; Τι είναι η ηλεκτροφόρηση;

ΖΗΤΗΜΑ Β 1) Να δώσετε από ένα παράδειγμα παρασκευής αλκανίου, αιθέρα, εστέρα, νιτριλίου και νιτροπαραφίνης, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη αλκυλαγονίδιο και να γράψετε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.
2) Αφυδάτωση κορεσμένων μονοσθενών αλκολών.

ΖΗΤΗΜΑ Γ  Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα Α και Β σε θερμοκρασία 25o C 
Το διάλυμα Α έχει όγκο 500 ml και περιεκτικότητα 0,1 Μ σε  NaOH.
Το διάλυμα Β έχει όγκο 1000 ml, περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ και εμφανίζει  pH =3.
Τα διαλύματα Α και Β αναμιγνύονται, οπότε προκύπτει νέο διάλυμα Γ.
1) Να υπολογιστεί το pH  του διαλύματος Α και η μοριακή κατ’ όγκο συγκέντρωση του διαλύματος Β.
2) Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Γ.
Η σταθερά διαστάσεως του οξέος ΗΑ είναι Κα = 10-5 και επομένως για την απλούστευση των υπολογισμών πρέπει να γίνουν οι προσεγγίσεις που υποδεικνύονται σε αντίστοιχες ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου.
Δίνεται η σταθερά του γινομένου των συγκεντρώσεων των ιόντων νερού Κw =10-14.
(13  0,1M  5)

ΖΗΤΗΜΑ Δ.  Ένα ομογενές μίγμα αποτελείται από δύο (2) ισομερείς ενώσεις με μοριακό τύπο C4H10O. Από τα συστατικά του μίγματος μόνο η μία ένωση μπορεί να οξειδωθεί με  παρουσία οξέος, χωρίς να διασπαστεί το μόριο της.
Το αρχικό μίγμα χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη.
Το πρώτο μέρος του μίγματος αντιδρά με ιώδιο (J2) παρουσία NaOH, οπότε σχηματίζεται κίτρινο ίζημα.
Το δεύτερο μέρος του μίγματος απαιτεί για την πλήρη οξείδωση της οξειδώσιμης ένωσης 100 ml διαλύματος KMnO4 παρουσία H2SO4.
Το τρίτο μέρος του μίγματος αντιδρά με περίσσεια μεταλλικού νατρίου, οπότε ελευθερώνονται 1,12 lt Η2  μετρημένα σε κανονικές συνθήκες.
1) Να γραφούν όλοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των ενώσεων που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο
2) Ν γραφούν οι χημικές εξισώσεις όλων των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν.
3) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος και να υπολογιστεί η μάζα του κάθε συστατικού στο αρχικό μίγμα.
Όλες οι αναφερόμενες αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές.
Δίνονται τα ατομικά βάρη
(1) βουτανόλη1,  βουτανόλη2,  2μέθυλο βουτανόλη1,  2μέθυλο βουτανόλη2,
μεθυλ–προπυλ-αιθέρας, μεθυλ-ισοπροπυλ-αιθέρας, διαιθυλ-αιθέρας.
(3) 8,88g βουτανόλης-2   και 13,32g  2-μέθυλο-προπανόλης-2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: