Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Θέματα - απαντήσεις Χημείας γενικών εξετάσεων 1993

Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων 1993 (1η -2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ Α  1) Πως επηρεάζει τη θέση της χημικής ισορροπίας η μεταβολή της συγκεντ΄ρωσεως ενός ή περισσοτέρων σωμάτων που μετέχουν σε μια χημική αντίδραση;
Πως προκύπτει ο νόμος της χημικής ισορροπίας με την εφαρμογή του νόμου δράσεως των μαζών των Guldberg και             Waage;
Ποια άλλη μορφή μπορεί να πάρει ο νόμος της χημικής ισορροπίας, όταν τα σώματα που συμμετέχουν στην αντίδραση είναι αέρια;

2) Τι είναι η ηλεκτροχημική σειρά των στοιχείων και τι πληροφορίες παρέχει ως προς την οξειδοαναγωγική συμπεριφορά των στοιχείων;


ΖΗΤΗΜΑ Β 1) Πως εκδηλώνεται ο ασθενής όξινος χαρακτήρας του ακετυλένιου και γενικότερα των αλκινίων του τύπου RCCH; Δώστε παραδείγματα. Πως ανιχνεύονται οι ενώσεις αυτές;
2) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αμίνες πως παρασκευάζονται και ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητές τους;

ΖΗΤΗΜΑ Γ.  3 gr θείου διαλύονται σε 100 gr κυκλοεξανίου C6 H12 .
Το σχηματιζόμενο διάλυμα έχει σημείο πήξεως 4,16 oC
1) Να βρεθεί η ατομικότητα του θείου στο διάλυμα (ο μοριακός τύπος)
2) Να υπολογιστεί η ωσμωτική πίεση του διαλύματος στους 27  oC
Δίνονται:
Η κρυοσκοπική σταθερά του κυκλοεξανίου Kf = 20o C
Το σημείο πήξεως του κυκλοεξανίου: 6,5 oC
Τα ατομικά βάρη θείο=32 υδρογόνο=1 άνθρακας=12
Η πυκνότητα του διαλύματος στους 27 =1,03 103 gr /lt  
Η σταθερά των αερίων R = 0,082 lt atm/grad mole
(S8 , 2,883 atm)

ΖΗΤΗΜΑ Δ. Ορισμένη ποσότητα κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης Α, η οποία περιέχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα αφυδατώνεται πλήρως και δίνει εν μέρει την ένωση Β και εν μέρει την ένωση Γ.
Η ένωση Γ αντιδρά πλήρως με περίσσεια  HJ  και δίνει μια μοναδική οργανική ένωση Δ, η οποία παρουσία ερυθρού φωσφόρου, αντιδρά με την περίσσεια του και ανάγεται πλήρως προς την οργανική ένωση Ε.
Η ένωση Ε διαβιβάζεται σε σωλήνα, ο οποίος περιέχει CuO  σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως. Μετά την πλήρη καύση και την απομάκρυνση των προϊόντων καύσης, το βάρος του σωλήνα ελαττώνεται κατά 83,2 g.
Η παραγόμενη μάζα της ένωσης Β είναι 5,6 και αποχρωματίζει 200 διαλύματος Br2 περιεκτικότητας 8% κ.ο.
1) Να γραφούν οι εξισώσεις όλων των χημικών αντιδράσεων, οι μοριακοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ και να υπολογιστούν τα ποσοστά μετατροπής της ενώσεως Α στις ενώσεις Β και Γ. (80% της βουτανόλης-2 μετατρέπεται σε αιθένιο και 20% σε βουτένιο-2)
2) Να γραφούν και να ονομασθούν τα δυνατά στερεοϊσομερή των ενώσεων Α και Β.
Να γραφεί ο συντακτικός τύπος της Γ και να ονομασθεί η ένωση.
Ατομικά βάρη Υδρογόνο =1 Άνθρακας =12 Βρώμιο =80.
(Α: D-βουτανόλη-2  L-βουτανόλη-2   Β: cis-βουτένιο-2   trans-βουτένιο-2 
Γ: δι-δευτεροταγής βουτυλαιθέρας, ή δι-(1-μεθυλο-προπυλο)-αιθέρας ή 2-(δευτ.-βουτοξυ)-βουτάνιο) 
Δεν υπάρχουν σχόλια: