Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας - Πανελλήνιες 1985 Δέσμη Ι - ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  1985 (1η – 2η ΔΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο α) Τι ονομάζεται ώσμωση και τι ωσμωτική πίεση. Ποιοι παράγοντες και κατά ποιο τρόπο επηρεάζουν την τιμή της ωσμωτικής πιέσεως.
β) Να δώσετε τον ορισμό της υδρολύσεως και του βαθμού υδρολύσεως. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα άλατα ανάλογα με το είδος του ιόντος του άλατος που υδρολύεται.

ΖΗΤΗΜΑ 2ο   α) Πως εκδηλώνεται ο ασθενής όξινος χαρακτήρας του ακετυλένιου; Να αναφέρετε σχετικά παραδείγματα.
β) Ποιοι υδρογονάνθρακες ονομάζονται συζυγή αλκαδιένια. Ποια τα σπουδαιότερα μέλη της ομόλογης σειράς των αλκαδιενίων. Πως πραγματοποιούνται οι διενικές συνθέσεις και ποια η σημασία τους.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο    25 ml υδατικού διαλύματος ασθενούς βάσεως ΒΟΗ συγκεντρώσεως 2Μ αραιώνεται με προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 100ml.
α) Να βρεθεί ο λόγος των βαθμών διαστάσεως της βάσεως πριν και μετά την αραίωση.
β) Στα 100 ml του αραιωμένου διαλύματος της βάσεως προσθέτουμε 100 ml υδροχλωρικού οξέος συγκεντρώσεως 0,25 Μ. Ποιο είναι το pH του διαλύματος που προκύπτει;
Δίνονται η σταθερά διαστάσεως της βάσεως Κb = 10-6  και η σταθερά του γινομένου των ιόντων του νερού Κw = 10-14 . Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C.

ΖΗΤΗΜΑ 4ο . Η ένωση C4H10 O  παρουσιάζει τις παρακάτω χημικές ιδιότητες
1) Αντιδρά με μεταλλικό νάτριο 2) Αποχρωματίζει όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. 3) Αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα ιωδίου και δίνει ιωδοφόρμιο.
Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και η ονομασία της ενώσεως. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας και τις σχετικές αντιδράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: